SFS 2020:657 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

SFS2020-657.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag
avses i denna lag

1. försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkrings-

föreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043), och

2. tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag och tjänste-

pensionsföreningar som omfattas av lagen (2019:742) om tjänstepensions-
företag.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag på tjänstepensions-

företag ska det som sägs om

1. livförsäkringsföretag avse tjänstepensionsföretag,
2. försäkringsaktiebolag avse tjänstepensionsaktiebolag,
3. ömsesidiga försäkringsbolag avse ömsesidiga tjänstepensionsbolag,
4. ömsesidiga livförsäkringsbolag avse ömsesidiga tjänstepensionsbolag,
5. försäkringsföreningar avse tjänstepensionsföreningar, och
6. livförsäkringsföreningar avse tjänstepensionsföreningar.
Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finan-

siella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar
i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av mot-
svarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett
handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller
så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar
i dotterföretag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkringsföretag som

får undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 19 d eller 20 § samma
lag. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag ska i stället

sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla.

1 Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342.

2 Senaste lydelse 2019:748.

SFS

2020:657

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:657

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)