SFS 2020:657 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

SFS2020-657.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:KQESJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ATGKZD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:QXQBMX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1995:1560) om �rsredovisning i </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�rs�kringsf�retag </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 1 � lagen (1995:1560) om <br/>�rsredovisning i f�rs�kringsf�retag ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 kap. <br/>1 �</b>2 Denna lag �r till�mplig p� f�rs�kringsf�retag. Med f�rs�kringsf�retag <br/>avses i denna lag </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�rs�kringsaktiebolag, �msesidiga f�rs�kringsbolag och f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reningar som omfattas av f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043), och </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. tj�nstepensionsaktiebolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag och tj�nste-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">pensionsf�reningar som omfattas av lagen (2019:742) om tj�nstepensions-<br/>f�retag. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpningen av best�mmelserna i denna lag p� tj�nstepensions-</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�retag ska det som s�gs om </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. livf�rs�kringsf�retag avse tj�nstepensionsf�retag,<br/>2. f�rs�kringsaktiebolag avse tj�nstepensionsaktiebolag,<br/>3. �msesidiga f�rs�kringsbolag avse �msesidiga tj�nstepensionsbolag,<br/>4. �msesidiga livf�rs�kringsbolag avse �msesidiga tj�nstepensionsbolag,<br/>5. f�rs�kringsf�reningar avse tj�nstepensionsf�reningar, och<br/>6. livf�rs�kringsf�reningar avse tj�nstepensionsf�reningar.<br/>Best�mmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska till�mpas p� finan-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">siella holdingf�retag som uteslutande eller huvudsakligen f�rvaltar andelar <br/>i dotterf�retag som �r f�rs�kringsf�retag eller utl�ndska f�retag av mot-<br/>svarande slag. Med finansiellt holdingf�retag avses ett aktiebolag, ett <br/>handelsbolag eller en ekonomisk f�rening vars verksamhet uteslutande eller <br/>s� gott som uteslutande best�r i att i vinstsyfte f�rv�rva och f�rvalta andelar <br/>i dotterf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Fr�n denna lag f�r medges undantag f�r s�dana f�rs�kringsf�retag som </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">f�r undantas fr�n f�rs�kringsr�relselagen enligt 1 kap. 19 d eller 20 � samma <br/>lag. Fr�gor om s�dana undantag pr�vas av Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r s�dana f�retag som medgivits undantag fr�n denna lag ska i st�llet </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dana f�reskrifter som meddelats med st�d av 4 � andra stycket g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2019:748. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2020:657</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">27 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:657</b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2020. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">LENA MICKO </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Tord Gransbo <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1995:1560) om �rsredovisning i

f�rs�kringsf�retag

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 1 � lagen (1995:1560) om
�rsredovisning i f�rs�kringsf�retag ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
1 �
2 Denna lag �r till�mplig p� f�rs�kringsf�retag. Med f�rs�kringsf�retag
avses i denna lag

1. f�rs�kringsaktiebolag, �msesidiga f�rs�kringsbolag och f�rs�krings-

f�reningar som omfattas av f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043), och

2. tj�nstepensionsaktiebolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag och tj�nste-

pensionsf�reningar som omfattas av lagen (2019:742) om tj�nstepensions-
f�retag.

Vid till�mpningen av best�mmelserna i denna lag p� tj�nstepensions-

f�retag ska det som s�gs om

1. livf�rs�kringsf�retag avse tj�nstepensionsf�retag,
2. f�rs�kringsaktiebolag avse tj�nstepensionsaktiebolag,
3. �msesidiga f�rs�kringsbolag avse �msesidiga tj�nstepensionsbolag,
4. �msesidiga livf�rs�kringsbolag avse �msesidiga tj�nstepensionsbolag,
5. f�rs�kringsf�reningar avse tj�nstepensionsf�reningar, och
6. livf�rs�kringsf�reningar avse tj�nstepensionsf�reningar.
Best�mmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska till�mpas p� finan-

siella holdingf�retag som uteslutande eller huvudsakligen f�rvaltar andelar
i dotterf�retag som �r f�rs�kringsf�retag eller utl�ndska f�retag av mot-
svarande slag. Med finansiellt holdingf�retag avses ett aktiebolag, ett
handelsbolag eller en ekonomisk f�rening vars verksamhet uteslutande eller
s� gott som uteslutande best�r i att i vinstsyfte f�rv�rva och f�rvalta andelar
i dotterf�retag.

Fr�n denna lag f�r medges undantag f�r s�dana f�rs�kringsf�retag som

f�r undantas fr�n f�rs�kringsr�relselagen enligt 1 kap. 19 d eller 20 � samma
lag. Fr�gor om s�dana undantag pr�vas av Finansinspektionen.

F�r s�dana f�retag som medgivits undantag fr�n denna lag ska i st�llet

s�dana f�reskrifter som meddelats med st�d av 4 � andra stycket g�lla.

1 Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342.

2 Senaste lydelse 2019:748.

SFS

2020:657

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:657

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2020.

P� regeringens v�gnar

LENA MICKO

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

;