SFS 2020:658 Lag om ändring i revisorslagen (2001:883)

SFS2020-658.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i revisorslagen (2001:883)

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § revisorslagen (2001:883) ska ha
följande lydelse.

2 §2 I denna lag avses med

1. revisor: en auktoriserad eller godkänd revisor,
2. auktoriserad revisor: en revisor som har auktoriserats enligt 4 §,
3. godkänd revisor: en revisor som ursprungligen har godkänts enligt

äldre bestämmelser utan att ha avlagt revisorsexamen,

4. revisionsföretag:
a) en revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild näringsidkare,
b) ett enkelt bolag med annan revisor, ett handelsbolag eller ett aktiebolag

som en revisor utövar revisionsverksamhet i, eller

c) ett företag som av en behörig myndighet i en annan stat inom EES än

Sverige har godkänts att utföra lagstadgad revision,

5. registrerat revisionsbolag: ett revisionsföretag som har registrerats

enligt 13, 14 eller 16 a §,

6. revisor från ett tredjeland: någon som har registrerats enligt 16 b §,
7. nätverk: en struktur för samarbete i vilken minst ett revisionsföretag

ingår och som

a) tydligt syftar till vinstdelning eller kostnadsdelning,
b) har ett gemensamt ägande eller en gemensam kontroll eller ledning,
c) har gemensamma system för kvalitetssäkring,
d) har en gemensam affärsstrategi,
e) använder ett gemensamt namn, eller
f) i betydande omfattning har gemensam personal,
8. revisionsverksamhet:
a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekono-

misk information som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som
är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än upp-
dragsgivaren, samt

b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid gransk-

ning enligt a,

9. företag av allmänt intresse:
a) företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en

reglerad marknad,

b) företag som har tillstånd att driva rörelse enligt lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse,

1 Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342.

2 Senaste lydelse 2019:756.

SFS

2020:658

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

2020:658

c) värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2

och 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

d) företag som har tillstånd att driva rörelse enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043), utom sådana företag som har beviljats undantag enligt 1 kap.
19, 19 d eller 20 § i den lagen, eller

e) företag som har tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet enligt

lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

10. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
11. tredjeland: en stat utanför EES.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)