SFS 2020:659 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

SFS2020-659.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 1 § försäkringsavtalslagen
(2005:104) ska ha följande lydelse.

10 kap.
1 §
2 Försäkringsbolaget är skyldigt att lämna information enligt detta
kapitel. Informationen ska, i den mån det är möjligt, lämnas i en handling
eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för mot-
tagaren. Informationen ska vara klar och tydlig och avfattad på svenska. Den
får lämnas på ett annat språk om mottagaren begär det.

Detta kapitel gäller inte i fråga om personförsäkring som tecknas av en

näringsidkare till förmån för sitt företag, om det kan antas att näringsidkaren
saknar behov av informationen. Kapitlet är inte heller tillämpligt på sådana
försäkringsföreningar som har medgetts undantag enligt 1 kap. 19, 19 b eller
19 d § eller 20 § 1 försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342.

2 Senaste lydelse 2015:718.

SFS

2020:659

Publicerad
den

27 juni 2020