SFS 2020:660 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

SFS2020-660.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen
(2010:2043)

dels att 1 kap. 23 §, 13 kap. 6, 9 a, 10, 18�18 e, 21�23 och 39 §§, 17 kap.

12 och 30 §§ och 18 kap. 10 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 19 d�19 f §§, 17 kap.

5 a och 17 a §§ och 18 kap. 8 a §, och närmast före 1 kap. 19 d §, 17 kap.
17 a § och 18 kap. 8 a § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
Undantag för försäkringsföreningar som har varit registrerade som

understödsföreningar
19 d §
En försäkringsförening som uppfyller villkoren i 19 § får i samband
med att den ges tillstånd att driva försäkringsrörelse beviljas undantag från
4 kap. 2 och 4 §§ och 5�10, 16 och 19 kap., om föreningen

1. vid tidpunkten för ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse är

registrerad enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar,

2. inte meddelar tjänstepensionsförsäkring, och
3. inte väsentligen ändrat inriktningen eller utökat omfattningen av sin

verksamhet i förhållande till den verksamhet som drevs enligt lagen om
understödsföreningar.

En försäkringsförening som beviljats undantag enligt första stycket anses

vara en mindre förening om dess genomsnittligt beräknade försäkringsför-
måner per medlem eller annan ersättningsberättigad understiger 50 procent
av det prisbasbelopp som fastställs enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

19 e § En försäkringsförening som har beviljats undantag enligt 19 d § ska

1. säkerställa att information till försäkringstagare och de som erbjuds att

teckna en försäkring är anpassad efter försäkringens art och tydligt visar
försäkringens villkor och värdeutveckling, att andra ersättningsberättigade
ges den information de behöver och att försäkringsbrev innehåller uppgifter
om villkoren för försäkringen,

2. ha tillgångar som minst uppgår till ett belopp som motsvarar de

beräknade försäkringsförmånerna med tillägg av ett belopp som motsvarar
ett schablonberäknat kapitalkrav,

3. ha samtliga tillgångar placerade på ett aktsamt sätt, och
4. styras på ett sunt och ansvarsfullt sätt i medlemmarnas intresse.

1 Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342.

SFS

2020:660

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

2

SFS

Kraven i första stycket ska vara anpassade efter om det beviljade undan-

taget avser en mindre förening.

19 f § Om något av de belopp som anges i 19 § första stycket 1�3 och 5
har överskridits under tre på varandra följande år, ska ett undantag enligt
19 d § upphöra att gälla från och med det fjärde året. En försäkringsförening
ska snarast möjligt anmäla ett sådant överskridande till Finansinspektionen.

Finansinspektionen får besluta att ett beviljat undantag enligt 19 d § ska

upphöra att gälla om en försäkringsförening väsentligen ändrar inriktningen
eller utökar omfattningen av sin verksamhet. En försäkringsförening ska
snarast möjligt anmäla en sådan ändring till Finansinspektionen.

23 §2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. drivande av försäkringsrörelse för att uppfylla Sveriges åtaganden till

följd av avtal mellan Europeiska unionen (EU) och Schweiz,

2. hur tillgångarna enligt 19 c § 1 ska definieras, placeras och värderas,
3. hur kapitalkravet enligt 19 c § 2 ska beräknas,
4. fastställande av garantibelopp enligt 19 c § 3,
5. kapitalbasens nivå, sammansättning och beräkningen av denna enligt

19 c § 4,

6. hur ett företagsstyrningssystem enligt 19 c § 5 ska utformas,
7. hur försäkringsförmånerna enligt 19 d § andra stycket och 19 e § första

stycket 2 ska beräknas,

8. information enligt 19 e § första stycket 1,
9. kapitalkrav enligt 19 e § första stycket 2,
10. tillgångar enligt 19 e § första stycket 3,
11. styrning av en förening enligt 19 e § första stycket 4, och
12. den genomsnittliga begravningskostnaden enligt 20 § 1.

13 kap.


6 §3 En försäkringsförenings stadgar ska, utöver det som följer av 3 kap.
1 § 1�3 och 5�10 lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, innehålla
uppgifter om

1. huruvida rörelsen ska avse såväl direkt försäkring som mottagen åter-

försäkring,

2. huruvida föreningen ska driva försäkringsrörelse utanför EES,
3. de villkor som ska gälla för inträde i föreningen,
4. storleken på verksamhetskapitalet,
5. den eventuella rätt till avkastning som tillfaller den som skjutit till verk-

samhetskapital,

6. den eventuella rösträtt på föreningsstämma som tillfaller den som

skjutit till verksamhetskapital,

7. i vilken ordning verksamhetskapitalet ska betalas in och återbetalas,

och

8. för vilka slag av försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och

i vilken ordning uttaxering kan göras hos medlemmarna samt hur uttaxe-
ringen ska genomföras.

I en livförsäkringsförening gäller dessutom att det i stadgarna ska anges

hur föreningens förlust får täckas.

2 Senaste lydelse 2017:233.

3 Senaste lydelse 2018:731.

2020:660

background image

3

SFS

I en försäkringsförening som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d §

gäller i stället för första stycket 1 och 4�7 att det i stadgarna ska anges

1. vilken typ av försäkringsrörelse som ska drivas,
2. försäkringsförmånernas beskaffenhet och storlek eller grunderna för

hur de ska beräknas,

3. de premier och avgifter som ska betalas till föreningen eller grunderna

för hur de ska beräknas,

4. villkor för utbetalning av försäkringsbelopp och, i fråga om kapitalför-

säkring, högsta tillåtna försäkringsbelopp för en medlem,

5. villkor för belåning av försäkringsbrev hos föreningen och för fribrev

och återköp, om sådana ska tillåtas, och

6. villkor för återbäring och annan värdeöverföring.

9 a §4 I fråga om revisionsutskott ska en försäkringsförening som inte har
beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 § anses som en sådan eko-
nomisk förening som avses i 7 kap. 47 § lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar.

10 §5 Bestämmelsen om verkställande direktör i 7 kap. 27 § lagen (2018:672)
om ekonomiska föreningar gäller inte för försäkringsföreningar. I stället
gäller att styrelsen i en försäkringsförening ska utse en verkställande direk-
tör. Den verkställande direktören får inte vara ordförande i styrelsen.

I en mindre försäkringsförening som har beviljats undantag enligt 1 kap.

19 d § behöver det inte utses någon verkställande direktör.

18 §6 I stället för 8 kap. 1 § och 8 § första stycket och 14�16 §§ lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar gäller för försäkringsföreningar att

1. föreningsstämman ska välja minst en revisor,
2. det i stadgarna får bestämmas att en eller flera revisorer ska utses på

något annat sätt,

3. bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i en

försäkringsförening, och

4. minst en av de revisorer som utses av föreningsstämman ska vara auk-

toriserad revisor.

Första stycket 3 och 4 gäller inte för mindre försäkringsföreningar som

har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d §.

Bestämmelserna i 8 kap. 51 och 52 §§ lagen om ekonomiska föreningar

om registrering av revisor ska även gälla för en revisor som har utsetts enligt
denna paragraf.

18 a §7 I fråga om uppdragstid för revisorn ska en försäkringsförening som
inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 § anses som en
sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 54 § lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar. Möjligheten enligt den paragrafen att förlänga
revisionsuppdraget till högst tjugo eller tjugofyra år gäller dock inte uppdrag
i en försäkringsförening.

4 Senaste lydelse 2018:731.

5 Senaste lydelse 2018:731.

6 Senaste lydelse 2018:731.

7 Senaste lydelse 2018:731.

2020:660

background image

4

SFS

18 b §8 I fråga om revisionsberättelsens innehåll ska en försäkringsför-
ening som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 § anses
som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 56�59 §§ lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar.

18 c §9 I fråga om koncernrevision ska en försäkringsförening som inte har
beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 § anses som en sådan
ekonomisk förening som avses i 8 kap. 60 § lagen (2018:672) om ekono-
miska föreningar.

18 d §10 I fråga om en domstols entledigande av revisorn ska en försäk-
ringsförening som inte har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 §
anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 55 § lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar.

18 e §11 Bestämmelser om revision av försäkringsföreningar som inte har
beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 § eller vars överlåtbara
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad finns även i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april
2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt
intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

21 § �&rsvinsten i en livförsäkringsförening och belopp som förs över från
bundet eget kapital till fritt eget kapital ska användas för återbäring, i den
utsträckning

1. vinsten eller det överförda beloppet inte får tas i anspråk för vinstut-

delning eller för att täcka förluster enligt bestämmelser i stadgarna, eller

2. annat inte följer av denna lag eller lagen (1995:1560) om årsredovis-

ning i försäkringsföretag.

Första stycket gäller inte för försäkringsföreningar som har beviljats

undantag enligt 1 kap. 19 d §.

22 § En livförsäkringsförening ska ha en konsolideringsfond. Konsolider-
ingsfonden får sättas ned bara för att täcka förluster eller för ett annat
ändamål som anges i stadgarna. En sådan nedsättning får bara beslutas av
föreningsstämman.

Första stycket gäller inte för försäkringsföreningar som har beviljats

undantag enligt 1 kap. 19 d §.

23 §12 En livförsäkringsförening ska gottskriva återbäring till försäkrings-
tagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar med en
fördelning som utgår från försäkringens bidrag till överskottet, om inte annat
följer av bestämmelser i försäkringsavtalet eller stadgarna.

Vid återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen

(2005:104) ska rätten till återbäring bestämmas enligt samma fördelning och
principer som skulle ha gällt för försäkringsfall, om inte en avvikelse är
försvarlig med hänsyn till det kvarvarande försäkringstagarkollektivets rätt
till återbäring eller försäkringsföreningens ekonomiska situation.

8 Senaste lydelse 2018:731.

9 Senaste lydelse 2018:731.

10 Senaste lydelse 2018:731.

11 Senaste lydelse 2016:439.

12 Senaste lydelse 2019:740.

2020:660

background image

5

SFS

I en mindre försäkringsförening som har beviljats undantag enligt 1 kap.

19 d § gäller i stället för andra stycket de förutsättningar för fördelning av
återbäring och överföring som anges i stadgarna.

39 §13 I stället för bestämmelserna i 20 kap. 1 § första stycket första
meningen och 2 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar om en för-
enings företagsnamn gäller för försäkringsföreningar att dess företagsnamn
ska innehålla ordet försäkringsförening och att ordet försäkringsförening
eller en förkortning av det uttrycket inte får finnas med i ett särskilt företags-
namn.

Endast försäkringsföreningar får i sitt företagsnamn använda uttrycket

försäkringsförening.

Utöver första stycket gäller för en försäkringsförening som har beviljats

undantag enligt 1 kap. 19 d § att företagsnamnet i stället för ordet försäk-
ringsförening får innehålla ordet understödsförening eller, om föreningen
huvudsakligen meddelar sjukförsäkring, ordet sjukkassa.

17 kap.


5 a § En försäkringsförening som har beviljats undantag enligt 1 kap.
19 d § ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om föreningen inte
uppfyller det krav på tillgångar som ska uppfyllas av en sådan förening eller
det finns risk för att föreningen inte kommer göra det under de närmaste
tre månaderna.

12 §14 En revisor eller en särskild granskare ska genast rapportera till
Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett
försäkringsföretag får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

företagets verksamhet,

2. kan påverka företagets fortsatta drift negativt,
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträk-

ningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktiebolags-
lagen (2005:551) eller 8 kap. 36 eller 37 § lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar, eller

4. kan innebära att företaget brister eller har brustit i uppfyllandet av

solvens- eller minimikapitalkravet eller av ett kapitalkrav som ska uppfyllas
av ett företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 b eller 19 d §.

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om

han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid
fullgörande av uppdrag som revisorn eller den särskilda granskaren har i
försäkringsföretagets moderföretag eller dotterföretag eller ett företag som
har en likartad förbindelse med försäkringsföretaget.

Försäkringsteknisk utredning i vissa försäkringsföreningar


17 a § En försäkringsförening som har beviljats undantag enligt 1 kap.
19 d § ska på begäran av Finansinspektionen upprätta och till inspektionen
ge in en försäkringsteknisk utredning.

30 §15 Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses
i 29 §.

13 Senaste lydelse 2018:1689.

14 Senaste lydelse 2018:731.

15 Senaste lydelse 2015:700.

2020:660

background image

6

SFS

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. vilka upplysningar ett försäkringsföretag ska lämna till Finansinspek-

tionen enligt 5 § samt när och hur de ska lämnas, och

2. när och hur en försäkringsförening ska upprätta och ge in en försäk-

ringsteknisk utredning enligt 17 a §.

18 kap.


�&tgärdsplan vid bristande uppfyllelse av kapitalkrav i vissa

försäkringsföreningar


8 a § Om en försäkringsförening som har beviljats undantag enligt 1 kap.
19 d § inte uppfyller det kapitalkrav som ska uppfyllas enligt 1 kap. 19 e §
första stycket 2, ska Finansinspektionen förelägga föreningen att inom en
månad från dagen då bristen konstaterades upprätta en åtgärdsplan och över-
lämna planen till inspektionen för godkännande.

�&tgärdsplanen ska innehålla åtgärder som föreningen ska vidta för att

inom tre månader från den dag då bristen konstaterades åter uppfylla kapital-
kravet.

10 §16 Finansinspektionen får begränsa ett försäkringsföretags förfogande-
rätt eller förbjuda företaget att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om

1. företaget inte följer gällande bestämmelser om försäkringstekniska

avsättningar,

2. företaget inte uppfyller solvenskapitalkravet och det föreligger sär-

skilda omständigheter som ger anledning att befara att företagets finansiella
ställning kommer att försämras ytterligare,

3. företaget inte uppfyller minimikapitalkravet eller ett kapitalkrav som

ska uppfyllas av ett företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 b
eller 19 d §, eller

4. det vid beslut om återkallelse av företagets tillstånd bedöms vara nöd-

vändigt för att skydda de intressen som försäkringstagarna och andra er-
sättningsberättigade på grund av försäkringar har.

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten ska drivas

efter ett sådant beslut som avses i första stycket.

12 §17 Finansinspektionen ska återkalla ett försäkringsföretags tillstånd,
om företaget

1. inte har anmälts för registrering inom föreskriven tid eller anmälan har

avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har fått laga kraft,

2. har förklarat sig avstå från tillståndet,
3. har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att företaget ska gå

i tvångslikvidation,

4. inte uppfyller minimikapitalkravet eller ett kapitalkrav som ska

uppfyllas av ett företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 b
eller 19 d §, och företagets finansiella saneringsplan eller åtgärdsplan är
uppenbart otillräcklig,

5. inte inom tre månader från den tidpunkt då företaget inte längre

uppfyllde minimikapitalkravet eller ett kapitalkrav som ska uppfyllas av ett
företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 b eller 19 d §, har
vidtagit de åtgärder som finns angivna i en godkänd finansiell saneringsplan
eller åtgärdsplan, eller

16 Senaste lydelse 2015:700.

17 Senaste lydelse 2019:766.

2020:660

background image

7

SFS

6. får tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions-

företag.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

2020:660