SFS 2020:662 Lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

SFS2020-662.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2018:1219) om försäk-
ringsdistribution ska införas en ny paragraf, 1 kap. 6 a §, av följande lydelse.

1 kap.
6 a §
Lagen är inte tillämplig på försäkringsföreningar som har beviljats
undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342.

SFS

2020:662

Publicerad
den

27 juni 2020