SFS 2020:663 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

SFS2020-663.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 7 kap. 2 och 2 a §§ försäkringsrörelseförord-
ningen (2011:257) ska ha följande lydelse.

7 kap.
2 §
1 Finansinspektionen får i fråga om försäkringsrörelselagen (2010:2043)
meddela föreskrifter om

1. drivande av försäkringsrörelse för att uppfylla Sveriges åtaganden till

följd av avtal mellan Europeiska unionen (EU) och Schweiz,

2. hur tillgångarna enligt 1 kap. 19 c § 1 ska definieras, placeras och

värderas,

3. hur kapitalkravet enligt 1 kap. 19 c § 2 ska beräknas,
4. fastställande av garantibelopp enligt 1 kap. 19 c § 3,
5. kapitalbasens nivå, sammansättning och beräkningen av denna enligt

1 kap. 19 c § 4,

6. hur ett företagsstyrningssystem enligt 1 kap. 19 c § 5 ska utformas,
7. hur försäkringsförmånerna enligt 19 d § andra stycket och 19 e § första

stycket 2 ska beräknas,

8. information enligt 19 e § första stycket 1,
9. kapitalkrav enligt 19 e § första stycket 2,
10. tillgångar enligt 19 e § första stycket 3,
11. styrning av en förening enligt 19 e § första stycket 4,
12. den genomsnittliga begravningskostnaden enligt 1 kap. 20 § 1,
13. de krav som ska gälla för deltagande i styrningen av ett försäkrings-

företag enligt 2 kap. 4 § första stycket 4,

14. de risker som hänför sig till varje försäkringsklass enligt 2 kap. 11 och

12 §§ samt om beteckningar för grupper av försäkringsklasser enligt 2 kap.
11 §,

15. vad en verksamhetsplan enligt 2 kap. 18 § ska innehålla,
16. vad en verksamhetsplan enligt 3 kap. 1 § första stycket 1 i övrigt ska

innehålla,

17. vilka åtgärder ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de krav

på soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 4 kap. 1 §,

18. vilken information enligt 4 kap. 2 § som ett försäkringsföretag ska

lämna till försäkringstagarna, till andra ersättningsberättigade på grund av
försäkringar och till dem som erbjuds att teckna en försäkring i företaget,

19. vilka åtgärder ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de krav

på god försäkringsstandard som avses i 4 kap. 3 §,

1 Senaste lydelse 2019:820.

SFS

2020:663

Publicerad
den

27 juni 2020

background image

SFS

2020:663

2

20. villkor för upplåning enligt 4 kap. 6 §,
21. vilka kostnader som får beaktas vid beräkningen av de direkta kost-

naderna för den administrativa hanteringen av återköp eller överföring enligt
4 kap. 17 c § första stycket 1,

22. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt

5 kap. 4, 6, 11 och 13�16 §§,

23. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få

tillstånd att använda matchningsjustering enligt 5 kap. 7 §,

24. hur en volatilitetsjustering enligt 5 kap. 9 § ska beräknas,
25. villkoren för undantag enligt 5 kap. 10 § och beräkningen av en till-

fälligt justerad riskfri räntestruktur,

26. villkoren för undantag enligt 5 kap. 12 § och beräkningen av det till-

fälliga avdraget,

27. vad som avses med lämplig riskspridning enligt 6 kap. 3 § första

stycket,

28. förvaring av tillgångar enligt 6 kap. 4 §,
29. användning av derivatinstrument enligt 6 kap. 5 §,
30. förande av register enligt 6 kap. 11 §,
31. de krav som ska gälla för godkännande av poster som tilläggskapital

och grunder för värdering av poster i tilläggskapitalet enligt 7 kap. 5 §,

32. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid indelning i nivåer

enligt 7 kap. 7 §,

33. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassificeringen av

kapitalbasposter enligt 7 kap. 9 §,

34. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassificering av

poster i tilläggskapitalet enligt 7 kap. 10 § andra stycket,

35. hur det primära solvenskapitalkravet ska beräknas enligt 8 kap. 6 §,
36. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få

tillstånd att använda företagsspecifika parametrar enligt 8 kap. 7 §,

37. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få

beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk utifrån en särskild metod enligt
8 kap. 8 §,

38. hur kapitalkravet för operativ risk ska beräknas enligt 8 kap. 9 §,
39. hur justeringsbeloppet ska beräknas enligt 8 kap. 10 §,
40. förutsättningarna för tillstånd att använda en fullständig eller partiell

intern modell enligt 9 kap. 1�5 §§,

41. förutsättningarna för ändring av en intern modell och styrdokument

enligt 9 kap. 6 och 7 §§,

42. krav på användning av statistiska kvalitetsnormer för en intern modell

enligt 9 kap. 9�14 §§,

43. kalibrering av en intern modell enligt 9 kap. 15 §,
44. validering av en intern modell enligt 9 kap. 17 §,
45. krav på dokumentation enligt 9 kap. 18 §,
46. vad ett system för riskhantering enligt 10 kap. 6 § ska innehålla när

ett försäkringsföretag fått tillstånd att använda en partiell eller fullständig
intern modell,

47. innehållet i de riktlinjer för volatilitetsjustering som avses i 10 kap.

7 § fjärde stycket,

48. innehållet i en sådan likviditetsplan som avses i 10 kap. 8 § 1,
49. kraven på regelbundna utvärderingar som ska göras av försäkrings-

företag som använder matchnings- eller volatilitetsjustering enligt 10 kap.
8 § 2,

background image

SFS

2020:663

3

50. kraven på regelbundna utvärderingar som ska göras av försäkrings-

företag när det gäller företagets känslighet för de antaganden som ligger till
grund för fastställandet av den relevanta riskfria räntestrukturen enligt
10 kap. 9 §,

51. hur en sådan egen bedömning som avses i 10 kap. 10 § ska genom-

föras,

52. rapportering av resultat av den egna risk- och solvensbedömningen

enligt 10 kap. 13 §,

53. vad funktionen för riskhantering enligt 10 kap. 15 § ska ansvara för

när ett försäkringsföretag fått tillstånd att använda en partiell eller fullständig
intern modell,

54. villkor för behörighet för den som ska ansvara för eller utföra upp-

gifter i aktuariefunktionen enligt 10 kap. 18 §,

55. innehållet i försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag som

avses i 10 kap. 23 §,

56. vilka uppgifter som ska omfattas av riktlinjer för hantering av intresse-

konflikter enligt 10 kap. 24 §,

57. innehållet i solvens- och verksamhetsrapporten enligt 16 kap. 2 §,
58. vilka uppgifter en ansökan om undantag från kravet på offentlig-

görande enligt 16 kap. 3 § ska innehålla,

59. innehållet i informations- och rapporteringssystem och styrdokument

enligt 16 kap. 8 §,

60. vilka upplysningar ett försäkringsföretag ska lämna till Finansinspek-

tionen enligt 17 kap. 5 § samt när och hur de ska lämnas,

61. att vissa uppgifter som enligt 17 kap. 6 § ska lämnas till Finansinspek-

tionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

62. när och hur en försäkringsförening ska upprätta och ge in en försäk-

ringsteknisk utredning enligt 17 kap. 17 a §,

63. innehållet i en åtgärdsplan enligt 18 kap. 4 §,
64. innehållet i en plan för infasning och en lägesrapport enligt 18 kap.

6 §,

65. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 18 kap. 8 §,
66. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapital-

kravet ska beräknas enligt 19 kap. 16�22 §§,

67. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapital-

kravet ska beräknas när kraven är likvärdiga enligt 19 kap. 30 §,

68. innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen

enligt 19 kap. 33 §,

69. innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt

19 kap. 35 § andra stycket,

70. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

19 kap. 37 och 49 §§,

71. företagsstyrningssystem inom en grupp enligt 19 kap. 42 §,
72. innehållet i en egen risk- och solvensbedömning inom en grupp enligt

19 kap. 43 §,

73. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapital-

kravet ska beräknas enligt 19 kap. 71 § tredje stycket, och

74. vilka upplysningar ett specialföretag ska lämna till Finansinspek-

tionen enligt 20 kap. 9 §.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av

försäkringsrörelselagen i den utsträckning som denna förordning inte inne-
håller sådana bestämmelser.

background image

SFS

2020:663

4

2 a §2 Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 2 §
första stycket 61, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska central-
byrån tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2019:820.