SFS 2020:664 Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter

SFS2020-664.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:1388) om

vattenverksamheter

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1388) om vattenverk-
samheter1

dels att rubriken närmast före 40 § ska utgå
dels att 39 § ska betecknas 39 b §,
dels att 28, nya 39 b, och 40 §§, och rubriken närmast före 39 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 39, 39 a, 42 a och 42 b §§, och

en ny bilaga av följande lydelse.

28 §2 För att främja sådana samordnade prioriteringar och hänsynstag-
anden som avses i 26 § ska planen ange

1. prövningsgrupper för verksamheter som kan påverka en och samma

vattenförekomst, vattendrag eller avrinningsområde på ett sådant sätt att
verksamheterna bör prövas i ett sammanhang, och

2. när ansökan om prövning i de olika prövningsgrupperna senast bör ha

getts in.

En prövningsgrupp ska anges som ett geografiskt avgränsat område inom

ett huvudavrinningsområde. Den geografiska avgränsningen av ett huvud-
avrinningsområde framgår av bilaga 2 till vattenförvaltningsförordningen
(2004:660).

Indelning i prövningsgrupper och tid för ansökan3
39 §
Prövningsgrupp och den tidpunkt när en ansökan om prövning för
moderna miljövillkor senast ska ha getts in för en verksamhet inom en
prövningsgrupp framgår av bilagan till denna förordning.

En verksamhet som omfattas av den nationella planen tillhör den pröv-

ningsgrupp inom vars geografiskt avgränsade område den är belägen.

39 a § Havs- och vattenmyndigheten ska föra en förteckning över de pröv-
ningsgrupper som avses i 39 §. Förteckningen ska kungöras på det sätt som
gäller för författningar som meddelas av Havs- och vattenmyndigheten.

1 Senaste lydelse av

förordningens rubrik 2018:2102

tidigare 39 § 2018:2102

rubriken närmast före 40 § 2018:2102.

2 Senaste lydelse 2018:2102.

3 Senaste lydelse 2018:2102.

SFS

2020:664

Publicerad
den

30 juni 2020

background image

2

SFS

Havs- och vattenmyndigheten ska se till att det finns kartor som visar

prövningsgruppernas geografiska avgränsningar. Dessa kartor ska hållas
tillgängliga hos myndigheten.

39 b § Länsstyrelsen ska informera de verksamhetsutövare vars verksam-
het omfattas av planen, om prövningsgrupp och tidpunkt enligt 39 §.

40 §4 I 11 kap. 27 § andra stycket 2 miljöbalken finns en bestämmelse om
att en verksamhet som omfattas av den nationella planen får bedrivas trots
kravet att ha moderna miljövillkor så länge verksamhetsutövaren inte är för-
senad med att ansöka om prövning enligt planen.

En verksamhet som har anmälts enligt 36 § denna förordning och upp-

fyller förutsättningarna för att omfattas av planen ska anses omfattas av pla-
nen även om planen inte är beslutad. Verksamhetsutövaren ska inte anses
vara försenad med att ansöka om prövning för tid som inträffar innan planen
är beslutad eller innan den tidpunkt som avses i 39 §.

42 a § Länsstyrelserna ska, i god tid före det att verksamhetsutövaren
senast ska ha gett in en ansökan om prövning enligt 39 §, samverka kring
det underlag som behövs för att säkerställa en effektiv prövning.

Samverkan ska ske med de verksamhetsutövare vars verksamheter om-

fattas av planen, samt med berörda kommuner, myndigheter och intresse-
organisationer.

42 b § Syftet med samverkan enligt 42 a § är att inför de individuella pröv-
ningarna av berörda verksamheter sammanställa det underlag som behövs
för att

1. alla verksamheter inom en prövningsgrupp ska kunna förses med

moderna miljövillkor på ett sätt som, i enlighet med 11 kap. 28 § miljö-
balken, innebär största möjliga nytta för vattenmiljön och en effektiv till-
gång till vattenkraftsel, och

2. tillgodose krav på en ansökans innehåll enligt 22 kap. 1 § 4 miljö-

balken.

Samverkan ska ske i den omfattning som länsstyrelsen bedömer vara

lämplig med hänsyn till syftet med samverkan, antalet verksamheter som
berörs, den eller de berörda prövningsgruppernas storlek och förutsätt-
ningarna i övrigt.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.


På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Susanne Gerland

(Miljödepartementet)


4 Senaste lydelse 2018:2102.

2020:664

background image

3

SFS

Bilaga

Tid för ansökan om prövning för moderna miljövillkor

Huvudavrinningsområde Prövningsgrupp

Tidpunkt för
ansökan

Torneälven

Torneälven

1 september 2022

Sangisälven

Sangisälven

1 februari 2023

Luleälven

Bodån

1 februari 2025

Luleälven

Bodträskån

1 februari 2025

Luleälven

Luleälven

1 september 2031

Alterälven

Alterälven

1 februari 2024

Piteälven

Piteälven

1 september 2023

Åbyälven

Åbyälven

1 februari 2023

Kågeälven

Kågeälven

1 september 2022

Skellefteälven

Skellefteälven

1 februari 2028

Bureälven

Bureälven

1 februari 2030

Rickleån

Rickleån

1 februari 2022

Sävarån

Sävarån

1 februari 2024

Tavelån

Tavelån

1 februari 2023

Umeälven

Vindelälven

1 februari 2026

Umeälven

Stornorrfors

1 februari 2026

Umeälven

Umeälven

1 februari 2027

Öreälven

Öreälven

1 september 2024

Husån

Husån

1 september 2024

Gideälven

Gideälven

1 september 2025

Kustavrinningsområde 20 Idbyån

1 februari 2023

Moälven

Moälven

1 september 2024

Nätraån

Nätraån

1 februari 2030

Kustavrinningsområde 10 Mellan Nätraån och

Ångermanälven

1 februari 2022

Ångermanälven

Vojmån

1 september 2027

Ångermanälven

Ångermanälven

1 februari 2026

Ångermanälven

Faxälven

1 februari 2027

Ångermanälven

Fjällsjöälven

1 februari 2028

Kustavrinningsområde 1 Mellan Ångermanälven

och Gådeån

1 februari 2022

Indalsälven

Storbodströmmen

1 september 2033

Indalsälven

Dammån

1 september 2033

2020:664

background image

4

SFS

Indalsälven

Ytterån uppströms
Storsjön

1 februari 2033

Indalsälven

Långan

1 februari 2033

Indalsälven

Indalsälven uppströms
Ockeströmmen

1 februari 2034

Indalsälven

Hårkan

1 september 2032

Indalsälven

Indalsälven

1 februari 2032

Indalsälven

Åreälven

1 september 2034

Indalsälven

Storsjön

1 september 2033

Ljungan

Gimån

1 februari 2024

Ljungan

Ljungan

1 februari 2023

Gnarpsån

Gnarpsån

1 september 2031

Harmångersån

Harmångersån

1 september 2024

Delångersån

Delångersån

1 februari 2025

Ljusnan

Ljusnan nedströms
Orsjön

1 september 2028

Ljusnan

Ljusnan uppströms
Laforsen

1 september 2030

Ljusnan

Ljusnan uppströms
Orsjön

1 februari 2030

Ljusnan

Voxnan

1 februari 2029

Hamrångeån

Hamrångeån

1 februari 2022

Testeboån

Testeboån

1 september 2022

Gavleån

Gavleån

1 februari 2036

Gavleån

Gavleån nedströms
Storsjön

1 februari 2035

Dalälven

Dalälven mellan

1 februari 2033

Dalälven

Dalälven nedre

1 februari 2024

Dalälven

Lillälven uppströms
Dalälven

1 februari 2036

Dalälven

Västerdalälven

1 september 2028

Dalälven

Oreälven

1 september 2025

Dalälven

Siljan mindre biflöden

1 februari 2025

Dalälven

Österdalälven

1 februari 2031

Tämnarån

Tämnarån

1 februari 2022

Norrström

Sverkestaån

1 september 2034

Norrström

Hedströmmen

1 september 2024

Norrström

Teen uppströms

1 februari 2037

Norrström

Dyltaån

1 februari 2030

Norrström

Borsån

1 februari 2032

2020:664

background image

5

SFS

Norrström

Svartån till Hjälmaren

1 februari 2035

Norrström

Hjälmaren

1 september 2035

Norrström

Eksågsån

1 september 2036

Norrström

Fyrisån

1 september 2023

Norrström

Kolbäcksån nedre

1 september 2026

Norrström

Kolbäcksån övre

1 september 2027

Norrström

Örsundaån

1 september 2023

Norrström

Svartån till Mälaren

1 september 2023

Norrström

Sagån

1 september 2023

Norrström

Nedre Arbogaån

1 februari 2034

Tyrisöån

Tyrisöån

1 februari 2022

Trosaån

Trosaån

1 februari 2022

Nyköpingsån

Nyköpingsån

1 februari 2023

Kilaån

Kilaån

1 februari 2022

Kustavrinningsområde 16 Norr Bråviken

1 februari 2023

Motalaström

Stångån

1 september 2029

Motalaström

Huskvarnaån

1 februari 2031

Motalaström

Motalaströms huvudfåra 1 februari 2029

Motalaström

Svartån uppströms
Roxen

1 februari 2030

Motalaström

Hällestadsån uppströms
Glan

1 september 2030

Motalaström

Vättern norra

1 februari 2025

Motalaström

Vättern södra

1 februari 2025

Söderköpingsån

Söderköpingsån

1 februari 2023

Kustavrinningsområde 14 Mellan Söderköpingsån

och Vindån

1 februari 2023

Vindån

Vindån

1 februari 2023

Storån

Storån

1 februari 2034

Kustavrinningsområde 18 Mellan Storån och

Botorpsströmmen

1 februari 2034

Botorpsströmmen

Botorpsströmmen

1 september 2035

Marströmmen

Marströmmen

1 februari 2034

Virån

Virån

1 september 2033

Emån

Silverån

1 september 2026

Emån

Emån nedströms
Gårdvedaån

1 februari 2026

Emån

Gårdvedaån

1 februari 2026

2020:664

background image

6

SFS

Emån

Emån uppströms
Gårdvedaån

1 september 2026

Alsterån

Alsterån

1 september 2025

Ljunbyån

Ljunbyån

1 februari 2034

Hagbyån

Hagbyån

1 februari 2035

Bruatorpsån

Bruatorpsån

1 februari 2035

Lyckebyån

Lyckebyån

1 september 2033

Kustavrinningområde 9

Fylletorpsån

1 februari 2036

Nättrabyån

Nättrabyån

1 februari 2036

Kustavrinningsområde 2 Listerbyån

1 februari 2036

Ronnebyån

Ronnebyån

1 september 2034

Vierydsån

Vierydsån

1 september 2031

Bräkneån

Bräkneån

1 februari 2023

Kustavrinningsområde 15 Hällarydsån

1 februari 2023

Mieån

Mieån

1 september 2022

Mörrumsån

Mörrumsån uppströms
Helgasjön

1 september 2024

Mörrumsån

Mörrumsån mellan
Åsnen och Helgasjön

1 februari 2024

Mörrumsån

Mörrumsån nedströms
Åsnen

1 februari 2024

Skräbeån

Skräbeån

1 september 2023

Helge å

Vramsån

1 september 2027

Helge å

Almaån

1 september 2027

Helge å

Helge å

1 februari 2027

Kustavrinningsområde 13 Österlen

1 september 2023

Kävlingeån

Kävlingeån

1 september 2023

Vege å

Vege å

1 september 2023

Rönne å

Rönne å

1 februari 2022

Stensån

Stensån

1 februari 2022

Lagan

Härån

1 februari 2033

Lagan

Lagan nedströms
Ängabäck

1 februari 2030

Lagan

Lagan uppströms
Ängabäck

1 september 2031

Lagan

Toftaån

1 september 2032

Lagan

Krokån och Vänneån

1 september 2030

Lagan

Lagan biflöde nedströms
Ängabäck

1 september 2030

Lagan

Bolmån

1 februari 2032

2020:664

background image

7

SFS

Genevadsån

Genevadsån

1 september 2022

Fylleån

Fylleån

1 september 2022

Nissan

Kilan

1 februari 2028

Nissan

Nissan uppströms
Färgaryd

1 september 2028

Nissan

Nissan nedströms
Färgaryd

1 februari 2028

Suseån

Suseån

1 september 2022

Ätran

Ätran samt Högvadsån

1 september 2024

Ätran

Ätran biflöden från
Fegen

1 september 2027

Ätran

Ätran uppströms
Högvadsån

1 februari 2027

Ätran

Assman uppströms
Ätran

1 februari 2028

Kustavrinningsområde 11 Tvååkersån m.fl.

1 februari 2022

Viskan

Viskan

1 september 2029

Kustavrinningsområde 19 Mellan Viskan och

Rolfsån

1 februari 2027

Rolfsån

Rolfsån

1 september 2022

Kungsbackaån

Kungsbackaån

1 september 2023

Kustavrinningsområde 8 Mellan Onsalahalvön

och Göta älv

1 februari 2023

Göta älv

Alsterälven

1 februari 2030

Göta älv

Visman

1 september 2030

Göta älv

Forsnäsån

1 februari 2033

Göta älv

Åmålsån

1 september 2033

Göta älv

Råmmån och Sjöråsån

1 februari 2033

Göta älv

Borgvikeälven

1 september 2033

Göta älv

Mölndalsån

1 februari 2024

Göta älv

Nossan

1 september 2032

Göta älv

Vänern mindre tillflöden 1 februari 2033

Göta älv

Dalbergsån

1 februari 2033

Kustavrinningsområde 6 Mellan Göta älv och

Bäveån

1 februari 2022

Upperudsälven

Upperudsälven 1

1 februari 2031

Upperudsälven

Upperudsälven 2

1 september 2031

Upperudsälven

Upperudsälven 3

1 september 2031

Upperudsälven

Upperudsälven 4

1 september 2031

Byälven

Byälven 2

1 september 2035

2020:664

background image

8

SFS

Byälven

Byälven 3

1 februari 2036

Byälven

Byälven 4

1 september 2036

Byälven

Byälven 1

1 februari 2035

Norsälven

Norsälven nedströms
Övre Fryken

1 februari 2034

Norsälven

Norsälven uppströms
Övre Fryken

1 september 2034

Klarälven

Kvarntorpsån

1 februari 2027

Klarälven

Årosälven

1 september 2027

Klarälven

Tjärnsälven

1 februari 2027

Klarälven

Klarälven

1 september 2026

Gullspångsälven

Svartälven biflöden

1 september 2025

Gullspångsälven

Storforsälven

1 februari 2026

Gullspångsälven

Lungälven och Bjur-
bäcksälven

1 september 2023

Gullspångsälven

Svartälven övre

1 februari 2024

Gullspångsälven

Sikforsån

1 september 2024

Gullspångsälven

Gullspångsälven nedre

1 februari 2023

Tidan

Ösan uppströms Östen

1 februari 2029

Tidan

Tidan uppströms Östen

1 februari 2029

Tidan

Tidan biflöden till
Stråken

1 februari 2029

Tidan

Tidan nedströms Östen

1 februari 2029

Lidan

Lidan

1 september 2032

Säveån

Säveån

1 september 2028

Göta älv nedströms
Vänern

Göta älvs huvudfåra

1 februari 2032

Bäveån

Bäveån

1 februari 2023

Örekilsälven

Örekilsälven

1 februari 2022

Enningdalsälven

Enningdalsälven

1 februari 2022

Nea

Nea

1 februari 2025

Kustavrinningsområde 5 Gotland nordost

1 februari 2022

Fjällavrinningsområde 3 Avrinning till Norge

inom domsområdet för
Mark- och miljödomstol-
en vid Umeå tingsrätt

1 februari 2023

Kustavrinningsområde 17 Avrinning till Östersjön

inom domsområdet för
Mark- och miljödom-
stolen vid Umeå tingsrätt

1 februari 2024

2020:664

background image

9

SFS

Fjällavrinningsområde 2 Avrinning till Norge

inom domsområdet för
Mark- och miljödom-
stolen vid Östersund
tingsrätt

1 februari 2027

Kustavrinningsområde 4 Avrinning till Östersjön

inom domsområdet för
Mark- och miljödom-
stolen vid Östersund
tingsrätt

1 februari 2023

Fjällavrinningsområde 1 Avrinning till Norge

inom domsområdet för
Mark- och miljödom-
stolen vid Vänersborgs
tingsrätt

1 februari 2026

Kustavrinningsområde 7 Avrinning till Östersjön

inom domsområdet för
Mark- och miljödom-
stolen vid Nacka
tingsrätt

1 februari 2022

Kustavrinningsområde 12 Avrinning till Väster-

havet inom doms-
området för Mark- och
miljödomstolen vid
Vänersborg tingsrätt

1 februari 2022

Kustavrinningsområde 3 Avrinning till Östersjön

och Västerhavet inom
domsområdet för Mark-
och miljödomstolen vid
Växjö tingsrätt

1 februari 2023

2020:664