SFS 2020:665 Lag om upphävande av lagen (1995:1570) om medlemsbanker

SFS2020-665.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om upphävande av lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1995:1570) om medlems-
banker ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

SFS

2020:665

Publicerad
den

30 juni 2020