SFS 2020:666 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

SFS2020-666.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:LGFNUC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:FFGYOO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:RYREGQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r de privatanst�llda </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 och 13 �� lagen (1987:1245) om <br/>styrelserepresentation f�r de privatanst�llda ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b>2 Med f�retag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, f�r-<br/>s�kringsf�retag, tj�nstepensionsf�retag och ekonomisk f�rening samt <br/>europakooperativ f�r vilket lagen g�ller enligt 1 b �. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">1 kap. 11 och 12 �� aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 � sparbankslagen <br/>(1987:619) eller 1 kap. 1014 �� lagen (2018:672) om ekonomiska <br/>f�reningar �r moderf�retag och dotterf�retag i f�rh�llande till varandra, eller <br/>f�retag som enligt 1316 �� lagen (2011:427) om europeiska f�retagsr�d <br/>ut�var ett best�mmande inflytande �ver ett annat f�retag och de f�retag �ver <br/>vilka detta inflytande ut�vas. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>13 �</b>3 En av arbetstagarrepresentanterna f�r n�rvara och delta i �ver-<br/>l�ggningarna n�r ett �rende, som senare ska avg�ras av styrelsen, f�rbereds <br/>av s�rskilt utsedda styrelseledam�ter eller befattningshavare i f�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett beslut enligt 3 kap. 6 � andra stycket sparbankslagen (1987:619) </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">inneb�r att ett uppdrag ges �t en regionstyrelse eller ett motsvarande organ i <br/>en region, har de anst�llda inom regionen r�tt att best�mma att en represen-<br/>tant f�r dem och en suppleant ska omfattas av uppdraget. En s�dan represen-<br/>tant har motsvarande r�tt som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett bankaktiebolag eller en medlemsbank har inr�ttat en region-</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">styrelse eller motsvarande organ i en region, har de anst�llda inom regionen <br/>r�tt att best�mma att en representant f�r dem och en suppleant ska ha mot-<br/>svarande r�tt som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om arbetstagarorganisationerna inte enas om annat, utses den represen-</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">tant som avses i f�rstatredje styckena av den organisation som f�retr�der <br/>det st�rsta antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare vid f�retaget eller i <br/>fr�ga om moderf�retag, inom koncernen. </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga om medlemsbanker</p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">som �r registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det <br/>r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter detta datum. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2019:746. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 1998:1502. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:666</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">30 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:666</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">EVA NORDMARK </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Catharina Nordlander <br/>(Arbetsmarknadsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation

f�r de privatanst�llda

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 och 13 �� lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation f�r de privatanst�llda ska ha f�ljande lydelse.

2 �2 Med f�retag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, f�r-
s�kringsf�retag, tj�nstepensionsf�retag och ekonomisk f�rening samt
europakooperativ f�r vilket lagen g�ller enligt 1 b �.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt

1 kap. 11 och 12 �� aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 � sparbankslagen
(1987:619) eller 1 kap. 1014 �� lagen (2018:672) om ekonomiska
f�reningar �r moderf�retag och dotterf�retag i f�rh�llande till varandra, eller
f�retag som enligt 1316 �� lagen (2011:427) om europeiska f�retagsr�d
ut�var ett best�mmande inflytande �ver ett annat f�retag och de f�retag �ver
vilka detta inflytande ut�vas.

13 �3 En av arbetstagarrepresentanterna f�r n�rvara och delta i �ver-
l�ggningarna n�r ett �rende, som senare ska avg�ras av styrelsen, f�rbereds
av s�rskilt utsedda styrelseledam�ter eller befattningshavare i f�retaget.

Om ett beslut enligt 3 kap. 6 � andra stycket sparbankslagen (1987:619)

inneb�r att ett uppdrag ges �t en regionstyrelse eller ett motsvarande organ i
en region, har de anst�llda inom regionen r�tt att best�mma att en represen-
tant f�r dem och en suppleant ska omfattas av uppdraget. En s�dan represen-
tant har motsvarande r�tt som avses i f�rsta stycket.

Om ett bankaktiebolag eller en medlemsbank har inr�ttat en region-

styrelse eller motsvarande organ i en region, har de anst�llda inom regionen
r�tt att best�mma att en representant f�r dem och en suppleant ska ha mot-
svarande r�tt som avses i f�rsta stycket.

Om arbetstagarorganisationerna inte enas om annat, utses den represen-

tant som avses i f�rstatredje styckena av den organisation som f�retr�der
det st�rsta antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare vid f�retaget eller i
fr�ga om moderf�retag, inom koncernen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga om medlemsbanker

som �r registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter detta datum.

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Senaste lydelse 2019:746.

3 Senaste lydelse 1998:1502.

SFS

2020:666

Publicerad
den

30 juni 2020

background image

2

SFS

2020:666

P� regeringens v�gnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;