SFS 2020:666 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

SFS2020-666.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation

för de privatanställda

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 13 §§ lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda ska ha följande lydelse.

2 §2 Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, för-
säkringsföretag, tjänstepensionsföretag och ekonomisk förening samt
europakooperativ för vilket lagen gäller enligt 1 b §.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt

1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 § sparbankslagen
(1987:619) eller 1 kap. 10�14 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar är moderföretag och dotterföretag i förhållande till varandra, eller
företag som enligt 13�16 §§ lagen (2011:427) om europeiska företagsråd
utövar ett bestämmande inflytande över ett annat företag och de företag över
vilka detta inflytande utövas.

13 §3 En av arbetstagarrepresentanterna får närvara och delta i över-
läggningarna när ett ärende, som senare ska avgöras av styrelsen, förbereds
av särskilt utsedda styrelseledamöter eller befattningshavare i företaget.

Om ett beslut enligt 3 kap. 6 § andra stycket sparbankslagen (1987:619)

innebär att ett uppdrag ges åt en regionstyrelse eller ett motsvarande organ i
en region, har de anställda inom regionen rätt att bestämma att en represen-
tant för dem och en suppleant ska omfattas av uppdraget. En sådan represen-
tant har motsvarande rätt som avses i första stycket.

Om ett bankaktiebolag eller en medlemsbank har inrättat en region-

styrelse eller motsvarande organ i en region, har de anställda inom regionen
rätt att bestämma att en representant för dem och en suppleant ska ha mot-
svarande rätt som avses i första stycket.

Om arbetstagarorganisationerna inte enas om annat, utses den represen-

tant som avses i första�tredje styckena av den organisation som företräder
det största antalet kollektivavtalsbundna arbetstagare vid företaget eller i
fråga om moderföretag, inom koncernen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Senaste lydelse 2019:746.

3 Senaste lydelse 1998:1502.

SFS

2020:666

Publicerad
den

30 juni 2020

background image

2

SFS

2020:666

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)