SFS 2020:671 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2020-671.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse

dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 1 §, 12 kap. 2 § och 13 kap. 1 och 10 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 10 a kap., av följande lydelse.

1 kap.
5 §
2 I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla
datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med
den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappers-
bolag eller motsvarande utländska företag,

2. bank: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,
3. bankaktiebolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva bank-

rörelse,

4. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att

utöva tillsyn över utländska kreditinstitut,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även

ett utländskt kreditinstituts etablering av flera driftställen ska anses som en
enda filial,

7. finansiellt institut: ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappers-

bolag eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet
är att

a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,
b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap.

1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

c) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2–10, 12 och 15 utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §,

8. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd till rörelse som avses

i denna lag,

9. kapitalbas: detsamma som i artikel 72 i tillsynsförordningen,
10. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag,
11. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Senaste lydelse 2018:1397.

SFS

2020:671

Publicerad
den

30 juni 2020

background image

2

SFS

kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om
ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG
och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/59/EU,

12. kreditmarknadsbolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva

finansieringsrörelse,

13. kreditmarknadsförening: en ekonomisk förening som har fått tillstånd

att driva finansieringsrörelse,

14. kreditmarknadsföretag: kreditmarknadsbolag och kreditmarknads-

förening,

15. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent
eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett
väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

16. medlemsbank: en ekonomisk förening som har fått tillstånd att driva

bankrörelse,

17. sparbank: ett företag som avses i sparbankslagen (1987:619),
18. startkapital: det kapital som för kreditinstitut avses i artikel 4.51 i

tillsynsförordningen,

19. utländskt bankföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva bankrörelse,

20. utländskt kreditföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva finansieringsrörelse,

21. utländskt kreditinstitut: ett utländskt bankföretag och ett utländskt

kreditföretag,

22. betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i kapital-

täckningsdirektivet,

23. blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel

4.1.21 i tillsynsförordningen,

24. blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES

etablerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföre-
tag till ett

a) kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
b) annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföre-

tag som är etablerat i något land inom EES,

25. EES-institut: ett utländskt kreditinstitut eller ett utländskt värde-

pappersföretag som är hemmahörande i något annat land inom EES än
Sverige,

26. finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i

tillsynsförordningen,

27. finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat

finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
b) annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holding-

företag som är etablerat i något land inom EES,

28. holdingföretag med blandad verksamhet: holdingföretag enligt artikel

4.1.22 i tillsynsförordningen,

29. koncern:
a) i 6 a, 6 b och 15 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2015:1016)

om resolution,

b) i övriga kapitel, detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra
juridiska personer än aktiebolag,

2020:671

background image

3

SFS

30. koncernåterhämtningsplan: en plan som upprättas av ett moderföretag

inom EES i syfte att identifiera åtgärder som de företag i en koncern som
omfattas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta för att bevara eller återställa
koncernens eller ett i koncernen ingående kreditinstituts eller utländskt
kreditinstituts finansiella ställning och livskraft efter en betydande
försämring av den finansiella situationen,

31. krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning
och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och
rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den
ursprungliga lydelsen,

32. moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt

moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholding-
företag inom EES,

33. moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller

EES-institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag
till ett

a) annat kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
b) finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag

som är etablerat i något land inom EES,

34. samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar

för att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av institut
som kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller
blandade finansiella moderholdingföretag inom EES,

35. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-
pappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

36. utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet

har tillstånd att driva värdepappersrörelse, och

37. återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett kreditinstitut i syfte

att identifiera åtgärder som institutet avser att vidta för att bevara eller åter-
ställa sin finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av
den finansiella situationen.

3 kap.


1 § Tillstånd att driva bankrörelse får ges för svenska aktiebolag, ekono-
miska föreningar och sparbanker.

Tillstånd att driva finansieringsrörelse får ges för svenska aktiebolag och

ekonomiska föreningar.

Bestämmelser om förutsättningar för utländska företag att driva bank-

rörelse eller finansieringsrörelse i Sverige finns i 4 kap.

10 a kap. Särskilda associationsrättsliga bestämmelser för

medlemsbanker


Tillämpning av allmänna bestämmelser för ekonomiska föreningar


1 § Det som enligt 12 kap. 1–4 och 6–20 §§ gäller för kreditmarknads-
föreningar ska även gälla för medlemsbanker.

2020:671

background image

4

SFS

Det som föreskrivs om Bolagsverket i 7 kap. 8, 30 och 38 §§ lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar ska, i fråga om medlemsbanker, i
stället gälla Finansinspektionen.

När den lagen tillämpas på medlemsbanker ska hänvisningar till före-

ningsregistret i stället avse bankregistret.

Teckning av medlemsinsatser


2 § Om teckning av medlemsinsatser innebär att någon som inte har
prövats enligt 3 kap. 2 § första stycket 3 samt andra och tredje styckena
kommer att ha ett kvalificerat innehav i medlemsbanken, får banken inte
bildas utan att en sådan prövning av insatstecknaren görs. Om denne vid den
prövningen inte anses lämplig, får banken inte heller bildas.

Rätt att företräda en medlemsbank


3 § Ett bemyndigande att företräda en medlemsbank och att teckna dess
firma enligt 7 kap. 37 § första stycket lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar får bara lämnas till två eller flera personer i förening. Ingen annan
inskränkning får registreras.

För europakooperativ som har tillstånd att driva bankrörelse gäller 11 § i

stället för första stycket.

Avsättning till och minskning av reservfonden


4 § Till reservfonden ska det avsättas minst 10 procent av den del av
medlemsbankens nettovinst för året, inklusive gottgörelser, som inte går åt
för täckning av en balanserad förlust. Om fonden uppgår till motsvarande
minst 30 procent av bankens insatskapital, behöver det inte göras någon
avsättning.

Utöver det som föreskrivs i 10 kap. 14 § och 11 kap. 6 § lagen (2018:672)

om ekonomiska föreningar ska det även avsättas ett belopp som enligt
stadgarna eller beslut av föreningsstämman i övrigt ska avsättas till reserv-
fonden.

I stället för det som föreskrivs i 15 kap. 1 § lagen om ekonomiska före-

ningar får reservfonden minskas för täckning av en förlust enligt den fast-
ställda balansräkningen, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar
förlusten.

Likvidation


5 § Utöver det som föreskrivs i 17 kap. 11 § lagen (2018:672) om ekono-
miska föreningar ska Bolagsverket besluta att en medlemsbank ska gå i lik-
vidation om tillståndet att driva bankrörelse har återkallats utan att banken i
stället fått tillstånd att driva annan tillståndspliktig finansiell rörelse.
Beslutet ska fattas så snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter
det att ansökan om likvidation kom in till Bolagsverket. Beslutet om likvida-
tion gäller omedelbart.

I ärenden enligt första stycket ska 17 kap. 12 § lagen om ekonomiska före-

ningar inte tillämpas.

Bestämmelserna i 17 kap. 47 § lagen om ekonomiska föreningar ska

tillämpas på Bolagsverkets beslut enligt första stycket.

2020:671

background image

5

SFS

6 § Vid tillämpningen av 17 kap. 11 § lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar ska det som anges i första stycket 2 om 8 kap. 3 och 16 §§
årsredovisningslagen (1995:1554) i stället avse 8 kap. 5 och 8 §§ lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

7 § Ansökan om likvidation av en medlemsbank enligt 5 § får också göras
av Finansinspektionen.

8 § Utöver det som föreskrivs i 17 kap. 43 § lagen (2018:672) om ekono-
miska föreningar får det inte fattas något beslut om att en likvidation ska
upphöra och medlemsbankens verksamhet återupptas, om bankens tillstånd
att driva bankrörelse har återkallats.

Företagsnamn


9 § En medlemsbanks företagsnamn ska innehålla ordet medlemsbank.

Särskilda bestämmelser för europakooperativ som har tillstånd att

driva bankrörelse


10 § Det som enligt 12 kap. 21–28 §§ gäller för europakooperativ som har
tillstånd att driva finansieringsrörelse ska även gälla för europakooperativ
som har tillstånd att driva bankrörelse.

Det som sägs om kreditmarknadsföreningar i 12 kap. 28 § ska i stället

avse medlemsbanker.

När lagen (2006:595) om europakooperativ tillämpas på medlemsbanker

ska hänvisningar till aktiebolagsregistret i stället avse bankregistret.

11 § Ett bemyndigande att företräda ett europakooperativ som har tillstånd
att driva bankrörelse och att teckna dess firma enligt 7 kap. 37 § första
stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar får bara lämnas till två
eller flera personer i förening.

12 kap.


2 §3 Insatserna i en kreditmarknadsförening ska alltid fullgöras i pengar.

13 kap.


1 §4 Registreringsmyndighet för banker och filialer till utländska bankföre-
tag är Bolagsverket. Hos registreringsmyndigheten förs ett bankregister. I
detta skrivs de uppgifter in som enligt denna lag, aktiebolagslagen
(2005:551), sparbankslagen (1987:619), lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar, lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. eller andra
författningar ska anmälas för registrering eller i övrigt ska tas in i registret.

För registrering av kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsföreningar

gäller det som föreskrivs i aktiebolagslagen respektive lagen om ekono-
miska föreningar. För registrering av filialer till utländska kreditföretag
gäller lagen om utländska filialer m.m.

Registreringsmyndigheten ska lämna ut uppgifter och handlingar i bank-

registret i elektronisk form, om det begärs.

3 Senaste lydelse 2018:725. Ändringen innebär att andra och tredje styckena tas bort.

4 Senaste lydelse 2018:725.

2020:671

background image

6

SFS

10 §5 En revisor eller en särskild granskare ska omgående rapportera till
Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett
kreditinstitut får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

institutets verksamhet,

2. kan påverka institutets fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträk-

ningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktiebolags-
lagen (2005:551), 8 kap. 36 eller 37 § lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar eller 4 a kap. 14 eller 15 § sparbankslagen (1987:619).

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om

han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid
fullgörande av uppdrag i kreditinstitutets moderföretag eller dotterföretag
eller i ett företag som har en likartad förbindelse med institutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Lotta Hardvik Cederstierna

(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2018:725.

2020:671