SFS 2020:672 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

SFS2020-672.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2006:595) om europa-
kooperativ ska ha följande lydelse.

1 §2 I denna lag finns bestämmelser som kompletterar rådets förordning
(EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa
föreningar (SCE-föreningar) (SCE-förordningen). En europeisk kooperativ
förening benämns i denna lag ett europakooperativ.

Det som sägs i denna lag om europakooperativ gäller bara europakoopera-

tiv med säte i Sverige, om inte annat anges.

Försäkringsförening anses som ekonomisk förening i denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om europakoopera-

tiv som driver bankrörelse som är registrerade i bankregistret den 31 decem-
ber 2020 avseende det räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Senaste lydelse 2010:2074. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.

SFS

2020:672

Publicerad
den

30 juni 2020