SFS 2020:674 Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

SFS2020-674.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § lagen (2014:836) om närings-
förbud ska ha följande lydelse.

11 §2 Den som har näringsförbud får inte

1. driva näringsverksamhet,
2. faktiskt utöva ledningen av en näringsverksamhet eller av en sådan

juridisk person som är bokföringspliktig även om den inte driver näring,

3. vara bolagsman i ett annat handelsbolag än ett kommanditbolag eller

komplementär i ett kommanditbolag eller medlem i en europeisk ekonomisk
intressegruppering med säte i Sverige,

4. vara stiftare av ett aktiebolag eller en sparbank,
5. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för
� ett aktiebolag,
� en ekonomisk förening,
� en sparbank,
� ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ett ömsesidigt tjänstepensions-

bolag,

� en försäkringsförening eller en tjänstepensionsförening,
� en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige,
� en pensionsstiftelse, eller
� en sådan ideell förening eller stiftelse som driver näringsverksamhet,
6. vara ledamot eller suppleant i förvaltnings-, lednings- eller tillsyns-

organet för ett europabolag eller ett europakooperativ med säte i Sverige,

7. vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i
� ett aktiebolag,
� en ekonomisk förening,
� ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ett ömsesidigt tjänstepensions-

bolag,

� en försäkringsförening eller en tjänstepensionsförening,
� ett europabolag eller ett europakooperativ med säte i Sverige,
� en sparbank, eller
� en filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
8. vara företagsledare i en europeisk ekonomisk intressegruppering med

säte i Sverige eller föreståndare enligt 2 § andra stycket lagen om utländska
filialer m.m.,

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Senaste lydelse 2020:401.

SFS

2020:674

Publicerad
den

30 juni 2020

background image

2

SFS

2020:674

9. vara firmatecknare eller i annan egenskap vara ställföreträdare för en

sådan juridisk person som anges i 3�5 eller vara firmatecknare för ett
utländskt bankföretags filial,

10. äga så många aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag med säte i

Sverige att hans eller hennes andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget
överstiger femtio procent,

11. inneha fullmakt att företräda en enskild näringsidkare i dennes

näringsverksamhet eller en juridisk person som anges i 3�5,

12. vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag i en näringsverk-

samhet som drivs av en närstående till honom eller henne eller där en när-
stående har en sådan ställning som anges i 3 §, eller

13. vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag i den näringsverk-

samhet där han eller hon har åsidosatt sina skyldigheter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)