SFS 2020:674 Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

SFS2020-674.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ORDRKG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ORDRKG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:OKHTQG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2014:836) om n�ringsf�rbud </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 11 � lagen (2014:836) om n�rings-<br/>f�rbud ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 �</b>2 Den som har n�ringsf�rbud f�r inte </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. driva n�ringsverksamhet,<br/>2. faktiskt ut�va ledningen av en n�ringsverksamhet eller av en s�dan</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">juridisk person som �r bokf�ringspliktig �ven om den inte driver n�ring, </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. vara bolagsman i ett annat handelsbolag �n ett kommanditbolag eller</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">komplement�r i ett kommanditbolag eller medlem i en europeisk ekonomisk <br/>intressegruppering med s�te i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">4. vara stiftare av ett aktiebolag eller en sparbank,<br/>5. vara ledamot eller suppleant i styrelsen f�r<br/> ett aktiebolag,<br/> en ekonomisk f�rening,<br/> en sparbank,<br/> ett �msesidigt f�rs�kringsbolag eller ett �msesidigt tj�nstepensions-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bolag, </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111"> en f�rs�kringsf�rening eller en tj�nstepensionsf�rening,<br/> en europeisk ekonomisk intressegruppering med s�te i Sverige,<br/> en pensionsstiftelse, eller<br/> en s�dan ideell f�rening eller stiftelse som driver n�ringsverksamhet,<br/>6. vara ledamot eller suppleant i f�rvaltnings-, lednings- eller tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">organet f�r ett europabolag eller ett europakooperativ med s�te i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">7. vara verkst�llande direkt�r eller vice verkst�llande direkt�r i<br/> ett aktiebolag,<br/> en ekonomisk f�rening,<br/> ett �msesidigt f�rs�kringsbolag eller ett �msesidigt tj�nstepensions-</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bolag, </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111"> en f�rs�kringsf�rening eller en tj�nstepensionsf�rening,<br/> ett europabolag eller ett europakooperativ med s�te i Sverige,<br/> en sparbank, eller<br/> en filial enligt lagen (1992:160) om utl�ndska filialer m.m.,<br/>8. vara f�retagsledare i en europeisk ekonomisk intressegruppering med</p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">s�te i Sverige eller f�rest�ndare enligt 2 � andra stycket lagen om utl�ndska <br/>filialer m.m., </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2020:401. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:674</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">30 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:674</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">9. vara firmatecknare eller i annan egenskap vara st�llf�retr�dare f�r en</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">s�dan juridisk person som anges i 35 eller vara firmatecknare f�r ett <br/>utl�ndskt bankf�retags filial, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">10. �ga s� m�nga aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag med s�te i</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">Sverige att hans eller hennes andel av r�stetalet f�r samtliga aktier i bolaget <br/>�verstiger femtio procent, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">11. inneha fullmakt att f�retr�da en enskild n�ringsidkare i dennes</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">n�ringsverksamhet eller en juridisk person som anges i 35, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">12. vara anst�lld eller �terkommande ta emot uppdrag i en n�ringsverk-</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">samhet som drivs av en n�rst�ende till honom eller henne eller d�r en n�r-<br/>st�ende har en s�dan st�llning som anges i 3 �, eller </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">13. vara anst�lld eller �terkommande ta emot uppdrag i den n�ringsverk-</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">samhet d�r han eller hon har �sidosatt sina skyldigheter. </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga om medlemsbanker</p> <p style="position:absolute;top:379px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">som �r registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det <br/>r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter detta datum. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2014:836) om n�ringsf�rbud

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 11 � lagen (2014:836) om n�rings-
f�rbud ska ha f�ljande lydelse.

11 �2 Den som har n�ringsf�rbud f�r inte

1. driva n�ringsverksamhet,
2. faktiskt ut�va ledningen av en n�ringsverksamhet eller av en s�dan

juridisk person som �r bokf�ringspliktig �ven om den inte driver n�ring,

3. vara bolagsman i ett annat handelsbolag �n ett kommanditbolag eller

komplement�r i ett kommanditbolag eller medlem i en europeisk ekonomisk
intressegruppering med s�te i Sverige,

4. vara stiftare av ett aktiebolag eller en sparbank,
5. vara ledamot eller suppleant i styrelsen f�r
 ett aktiebolag,
 en ekonomisk f�rening,
 en sparbank,
 ett �msesidigt f�rs�kringsbolag eller ett �msesidigt tj�nstepensions-

bolag,

 en f�rs�kringsf�rening eller en tj�nstepensionsf�rening,
 en europeisk ekonomisk intressegruppering med s�te i Sverige,
 en pensionsstiftelse, eller
 en s�dan ideell f�rening eller stiftelse som driver n�ringsverksamhet,
6. vara ledamot eller suppleant i f�rvaltnings-, lednings- eller tillsyns-

organet f�r ett europabolag eller ett europakooperativ med s�te i Sverige,

7. vara verkst�llande direkt�r eller vice verkst�llande direkt�r i
 ett aktiebolag,
 en ekonomisk f�rening,
 ett �msesidigt f�rs�kringsbolag eller ett �msesidigt tj�nstepensions-

bolag,

 en f�rs�kringsf�rening eller en tj�nstepensionsf�rening,
 ett europabolag eller ett europakooperativ med s�te i Sverige,
 en sparbank, eller
 en filial enligt lagen (1992:160) om utl�ndska filialer m.m.,
8. vara f�retagsledare i en europeisk ekonomisk intressegruppering med

s�te i Sverige eller f�rest�ndare enligt 2 � andra stycket lagen om utl�ndska
filialer m.m.,

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Senaste lydelse 2020:401.

SFS

2020:674

Publicerad
den

30 juni 2020

background image

2

SFS

2020:674

9. vara firmatecknare eller i annan egenskap vara st�llf�retr�dare f�r en

s�dan juridisk person som anges i 35 eller vara firmatecknare f�r ett
utl�ndskt bankf�retags filial,

10. �ga s� m�nga aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag med s�te i

Sverige att hans eller hennes andel av r�stetalet f�r samtliga aktier i bolaget
�verstiger femtio procent,

11. inneha fullmakt att f�retr�da en enskild n�ringsidkare i dennes

n�ringsverksamhet eller en juridisk person som anges i 35,

12. vara anst�lld eller �terkommande ta emot uppdrag i en n�ringsverk-

samhet som drivs av en n�rst�ende till honom eller henne eller d�r en n�r-
st�ende har en s�dan st�llning som anges i 3 �, eller

13. vara anst�lld eller �terkommande ta emot uppdrag i den n�ringsverk-

samhet d�r han eller hon har �sidosatt sina skyldigheter.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga om medlemsbanker

som �r registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
r�kenskaps�r som avslutas n�rmast efter detta datum.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

;