SFS 2020:677 Förordning om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

SFS2020-677.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av

uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1976:933) om kungörande av
uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m. ska ha följande lydelse.

1 §1 De i 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), 19 kap. 5 § lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar, 10 kap. 8 § stiftelselagen (1994:1220),
18 § handelsregisterlagen (1974:157), 11 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619)
och 22 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. avsedda kungörelserna
av vad som har införts eller antecknats i register ska av registreringsmyndig-
heten senast före utgången av veckan näst efter den då införandet eller
anteckningen skedde insändas för intagande i Post- och Inrikes Tidningar.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:770.

SFS

2020:677

Publicerad
den

30 juni 2020