SFS 2020:678 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2020-678.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsrörelse

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:329) om bank- och
finansieringsrörelse1

dels att 1 b kap. och 3 kap. 7 och 11 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2שּׂ4 §§, 1 a kap. 2 §, 2 kap. 1, 3, 4, 5 a och 6 §§, 3 kap. 1,

2, 3שּׂ5, 8, 12שּׂ22 och 26 §§, 4 kap. 12, 18, 22, 23, 25, 26 och 29שּׂ33 §§,
5 kap. 2 § och rubrikerna närmast före 3 kap. 3, 4, 5, 12, 13, 15 och 26 §§
ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 1 a kap. ska lyda ⬝Särskilda bestämmelser för europa-

bolag och europakooperativ som driver bank- eller finansieringsrörelse⬝,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 a kap. 3 § och 4 kap. 32 a §,

av följande lydelse.

1 kap.
2 §
2 För registrering av bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag gäller
också aktiebolagsförordningen (2005:559) med undantag för

1. 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§, 2 kap. och 3 kap. 1שּׂ6

och 7 a §§ i fråga om bankaktiebolag, och

2. 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§ i fråga om kreditmark-

nadsbolag.

Vid tillämpning av 1 kap. 32 a § andra stycket aktiebolagsförordningen

ska det som sägs om Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen.

1 Senaste lydelse av

1 b kap. 1 § 2006:917

1 b kap. 14 § 2006:917

1 b kap. 2 § 2006:917

1 b kap. 15 § 2009:717

1 b kap. 3 § 2006:917

1 b kap. 16 § 2009:717

1 b kap. 4 § 2006:917

1 b kap. 17 § 2006:917

1 b kap. 5 § 2006:917

1 b kap. 18 § 2006:917

1 b kap. 6 § 2006:917

3 kap. 11 § 2007:1468

1 b kap. 7 § 2006:917

rubriken till 1 a kap. 2006:917

1 b kap. 8 § 2006:917

rubriken till 1 b kap. 2006:917

1 b kap. 9 § 2006:917

rubriken närmast före 1 b kap. 1 § 2006:917

1 b kap. 10 § 2006:917

rubriken närmast före 1 b kap. 4 § 2006:917

1 b kap. 11 § 2006:917

rubriken närmast före 1 b kap. 13 § 2006:917

1 b kap. 12 § 2006:917

rubriken närmast före 1 b kap. 14 § 2006:917

1 b kap. 13 § 2006:917

rubriken närmast före 1 b kap. 18 § 2006:917.

2 Senaste lydelse 2013:676.

SFS

2020:678

Publicerad
den

30 juni 2020

background image

2

SFS

2 a §3 För registrering av medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar
gäller också förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar med
undantag för

1. 2 kap. 13 §, 15 § första stycket och 16 §, 3 kap. och 4 kap. i fråga om

medlemsbanker, och

2. 2 kap. 13 §, 15 § första stycket och 16 § i fråga om kreditmarknads-

föreningar.

Vid tillämpning av 2 kap. 15 § andra stycket förordningen om ekono-

miska föreningar ska det som sägs om Bolagsverket i stället avse Finans-
inspektionen.

3 §4 För utländska kreditinstitut som driver bank- eller finansierings-
rörelse från filial enligt 4 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse gäller i tillämpliga delar det som föreskrivs i

שּׂ 4שּׂ6 §§, 3 kap. 5, 6, 8שּׂ10 och 24 §§, 4 kap. 23 och 26 §§ och 5 kap. 2 §

denna förordning,

שּׂ 1 kap. 3, 4 och 52 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559), och
שּׂ 2 kap. 5שּׂ7 och 30 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska

föreningar.

Detsamma gäller utländska kreditinstitut som driver bank- eller finansie-

ringsrörelse från filial enligt 4 kap. 1 § lagen om bank- och finansierings-
rörelse med undantag för 4 § och 5 kap. 2 § 1 denna förordning.

4 §
5 Ansökningar enligt lagen (2004:297) om bank- och finansierings-
rörelse och sparbankslagen (1987:619) som ska prövas av Finansinspek-
tionen ska ges in till inspektionen.

1 a kap.


2 §6 I fråga om dualistiskt organiserade europabolag och europakooperativ
som driver bank- eller finansieringsrörelse ska det som sägs om styrelse-
ledamöter i 2 kap. 1 § första och andra styckena också tillämpas på
ledamöter i tillsynsorganet.

3 §
När förordningen (2006:922) om europakooperativ tillämpas på
europakooperativ som driver bankrörelse ska

� hänvisningar till aktiebolagsregistret i stället avse bankregistret, och
� hänvisningen i 18 § den förordningen till 3 kap. 1 och 2 §§ aktiebolags-

förordningen (2005:559) i stället avse 4 kap. 29 och 30 §§ denna förordning.

2 kap.


1 § En ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse och
godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente enligt 3 kap. 2 och
3 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla
uppgifter om fullständigt namn, postadress och personnummer eller, om
sådant saknas, födelsedatum för samtliga

1. stiftare eller styrelseledamöter i ett bankaktiebolag, en sparbank eller

ett kreditmarknadsbolag, och

2. styrelseledamöter i en medlemsbank eller kreditmarknadsförening.

3 Senaste lydelse 2018:766.

4 Senaste lydelse 2005:566.

5 Senaste lydelse 2013:676.

6 Senaste lydelse 2006:917.

2020:678

background image

3

SFS

För en stiftare eller styrelseledamot med hemvist som avviker från post-

adressen ska även hemvisten anges. En ansökan i samband med fusion
genom kombination ska innehålla motsvarande uppgifter om samtliga
styrelseledamöter i de överlåtande kreditinstituten.

Ansökningshandlingen ska undertecknas av alla stiftare eller styrelse-

ledamöter och innehålla en försäkran att de inte är i konkurs eller har
näringsförbud och att de inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldra-
balken.

3 § Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket

� när ett aktiebolag som är registrerat i aktiebolagsregistret eller en

ekonomisk förening som är registrerad i föreningsregistret har fått tillstånd
att driva bankrörelse, och

� när ett bankaktiebolags eller en medlemsbanks tillstånd att driva bank-

rörelse har återkallats och aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen
i stället fått tillstånd att driva en annan tillståndspliktig finansiell rörelse.

Uppgifterna i bankregistret ska tas in i aktiebolags- eller förenings-

registret.

Tillsammans med en underrättelse enligt första stycket ska Finansinspek-

tionen ge in bolagsordning, stadgar och stämmo- och styrelseprotokoll.

4 § Ett bankaktiebolag, en medlemsbank eller ett kreditmarknadsföretag
ska underrätta Finansinspektionen när företaget avser att börja driva bank-
eller finansieringsrörelse.

Innan företaget börjar att driva bank- eller finansieringsrörelse ska det till

Finansinspektionen ge in ett intyg om att företaget har ett så stort startkapital
som anges i 3 kap. 5 eller 7 § lagen (2004:297) om bank- och finansierings-
rörelse. Intyget ska ha utfärdats av en godkänd eller auktoriserad revisor.

5 a §7 Tillsammans med en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplan
enligt 10 kap. 20 § eller 12 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse ska det ges in en försäkran på heder och samvete från
företagens styrelser eller verkställande direktörer om att

� fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller

enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kon-
troll av företagskoncentrationer, och

� prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den

nämnda förordningen.

6 § När Bolagsverket har registrerat ett beslut om tillstånd att verkställa en
fusionsplan i bankregistret ska beslutet registreras också i aktiebolags- eller
föreningsregistret, om det överlåtande bolaget eller dotterbolaget inte är ett
bankaktiebolag eller en medlemsbank.

3 kap.


1 §8 En anmälan för registrering enligt sparbankslagen (1987:619) ska
göras hos Bolagsverket. En sådan anmälan får överföras elektroniskt till
Bolagsverket.

7 Senaste lydelse 2008:609.

8 Senaste lydelse 2018:766.

2020:678

background image

4

SFS

2 §9 En anmälan för registrering enligt sparbankslagen (1987:619) ska
undertecknas av en styrelseledamot eller den verkställande direktören. En
anmälan som görs av en sparbank i likvidation ska undertecknas av lik-
vidatorn eller, om flera likvidatorer utsetts, en av likvidatorerna.

Särskilda bestämmelser för bankaktiebolag, medlemsbanker och

kreditmarknadsföretag


Nybildning


3 §10 En anmälan för registrering av ett bankaktiebolag, en medlemsbank
eller ett kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 3 § aktiebolagsförordningen
(2005:559) eller 2 kap. 5 § förordningen (2018:759) om ekonomiska
föreningar ska också innehålla en försäkran på heder och samvete att
revisorerna uppfyller behörighetskraven i 10 kap. 9 § första stycket eller
12 kap. 9 § andra stycket lagen (2004:297) om bank- och finansierings-
rörelse.

Upphörande av likvidation av en medlemsbank


4 § Utöver det som anges i 2 kap. 26 § förordningen (2018:759) om
ekonomiska föreningar ska, i fråga om en medlemsbank, en anmälan för
registrering enligt 17 kap. 43 § tredje stycket lagen (2018:672) om ekono-
miska föreningar innehålla en försäkran på heder och samvete att det inte
finns grund för likvidation enligt lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse.

Särskilda bestämmelser för sparbanker


Nybildning


5 §11 En anmälan för registrering av en nybildad sparbank ska innehålla
uppgifter om

1. bankens postadress,
2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelse-

datum, postadress och, om postadressen avviker från hemvisten, hemvist för
följande personer:

a) styrelseledamot,
b) styrelsesuppleant,
c) verkställande direktör,
d) ställföreträdare för verkställande direktör,
e) särskild firmatecknare,
f) särskild delgivningsmottagare enligt 3 kap. 14 § femte stycket spar-

bankslagen (1987:619),

g) revisor,
h) revisorssuppleant,
i) lekmannarevisor, och
j) suppleant för lekmannarevisor, och
3. hur bankens firma tecknas.

9 Senaste lydelse 2018:766.

10 Senaste lydelse 2018:766.

11 Senaste lydelse 2007:1468.

2020:678

background image

5

SFS

8 §12 En anmälan enligt 5 § ska innehålla en försäkran på heder och sam-
vete

1. att de personer som avses i 5 § 2 inte är i konkurs eller har närings-

förbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller,
i fråga om de personer som avses i 5 § 2 f, bara att han eller hon inte har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. att bankens revisorer och revisorssuppleanter uppfyller behörighets-

kraven i 4 a kap. 3 § andra och tredje styckena samt 4 § sparbankslagen
(1987:619),

3. att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande

direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgiv-
ningsmottagare, och om hur bankens firma tecknas stämmer överens med
de beslut som banken har fattat, och

4. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesupplean-

ter, verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktör, firma-
tecknare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer, suppleanter för
lekmannarevisorer och särskild delgivningsmottagare enligt 3 kap. 14 §
femte stycket sparbankslagen har åtagit sig uppdragen.

Ledningen i en sparbank


12 §13 Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 17 § sparbankslagen
(1987:619) gäller 5 § 2 detta kapitel.

Om anmälan inte avser bara ändring av hemvist eller postadress gäller

5 § 3 och 8 § 1, 3 och 4.

Sparbanksstämma


13 § Tillsammans med en anmälan för registrering av beslut om ändring
av reglemente enligt 4 kap. 15 § sparbankslagen (1987:619) ska följande
handlingar ges in:

1. en kopia av stämmans protokoll, och
2. en kopia av det godkända reglementet.

14 §14 Vid en anmälan för registrering av bolagets revisor och lekmanna-
revisor och suppleanter för dessa enligt 4 a kap. 22 § eller 4 b kap. 20 §
sparbankslagen (1987:619) gäller 5 § 2 detta kapitel.

Om anmälan inte avser bara ändring av hemvist eller postadress gäller

8 § 1, 2 och 4.

Likvidation och upplösning av en sparbank


15 § En anmälan för registrering av likvidationsbeslut enligt 6 kap. 5 §
första stycket sparbankslagen (1987:619) ska ange dagen för likvidationen
om beslutet inte har omedelbar verkan.

Tillsammans med anmälan ska en kopia av stämmans protokoll eller

rättens förordnande ges in.

Finansinspektionens underrättelse enligt 6 kap. 5 § andra stycket spar-

bankslagen ska innehålla uppgifter om fullständigt namn, personnummer
och postadress för likvidator och suppleant för likvidator. Om en likvidators
eller suppleants postadress avviker från hemvisten, ska även hemvisten
anges.

12 Senaste lydelse 2008:741.

13 Senaste lydelse 2007:1468.

14 Senaste lydelse 2007:1468. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

2020:678

background image

6

SFS

16 §15 Tillsammans med en anmälan för registrering av att likvidatorerna
har lagt fram slutredovisning enligt 6 kap. 14 § sparbankslagen (1987:619)
ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av stämmans protokoll, och
2. ett bevis om vilken dag kallelsen på okända borgenärer utfärdades.

17 § Vid en anmälan för registrering av att likvidationen ska fortsätta
enligt 6 kap. 16 § sparbankslagen (1987:619) gäller 5, 8 och 9 §§ detta
kapitel.

18 §16 En anmälan för registrering av beslut att likvidationen ska upphöra
och bankens verksamhet återupptas enligt 6 kap. 17 § sparbankslagen
(1987:619) ska innehålla en försäkran på heder och samvete att

1. det inte finns likvidationsanledning enligt den lagen eller reglementet,

och

2. garantifond eller grundfond inte har återbetalats.
Tillsammans med anmälan ska en kopia av stämmans protokoll och en

kopia av revisorernas yttrande ges in.

Vid anmälan gäller 5 och 8 §§.

19 § Tillsammans med en anmälan för registrering av att ett likvidations-
beslut har upphävts enligt 6 kap. 17 § fjärde stycket sparbankslagen
(1987:619) ska en kopia av rättens dom eller beslut med lagakraftbevis ges
in.

20 §17 Tillsammans med en anmälan för registrering av att ett avtal om
fusion har godkänts av stämman enligt 7 kap. 4 § sparbankslagen
(1987:619) ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av stämmans protokoll,
2. en kopia av handlingar som enligt 7 kap. 1 och 2 §§ sparbankslagen har

lagts fram på stämman, och

3. en försäkran på heder och samvete att
� fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller

enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004, och

� prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den

nämnda förordningen.

21 §18 Vid en anmälan för registrering enligt 7 kap. 7 § första stycket spar-
bankslagen (1987:619) av en bank som har bildats i samband med fusion
enligt 7 kap. 2 § den lagen gäller 5 §, 6 § 1, 8 och 9 §§ samt 10 § 1 detta
kapitel.

22 § Tillsammans med en anmälan för registrering av att avtal har träffats
om fusion mellan en sparbank och ett helägt dotterbolag enligt 7 kap. 8 §
sparbankslagen (1987:619) ska det ges in en kopia av styrelsernas protokoll
med besluten.

15 Senaste lydelse 2007:1468.

16 Senaste lydelse 2007:1468.

17 Senaste lydelse 2008:609.

18 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

2020:678

background image

7

SFS

En sparbanks särskilda företagsnamn19


26 §20 Anmälan för registrering av särskilt företagsnamn enligt 10 kap. 3 §
sparbankslagen (1987:619) kan tas upp i anmälan av bankens registrering.
Tillsammans med anmälan ska en kopia av det styrelseprotokoll som be-
styrker anmälan ges in.

4 kap.


12 §21 Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt aktie-
bolagslagen (2005:551), sparbankslagen (1987:619) eller lagen om ekono-
miska föreningar (2018:672) ska biläggas registret. Sådana handlingar ska
för varje bank sammanföras i akter.

18 § För medlemsbanker ska det, utöver det som föreskrivs i 15 §, anteck-
nas

1. de rörelsegrenar som banken avser att driva, och
2. uppgifter enligt 7 kap. 44 § och 8 kap. 51 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar.

22 § I bankregistret ska det antecknas om en medlemsbanks stadgar
innehåller ett förbehåll enligt 6 kap. 33 § andra stycket eller 51 § första
stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

23 §22 Anteckning i bankregistret på grund av anmälan eller underrättelse
enligt aktiebolagslagen (2005:551), sparbankslagen (1987:619) eller lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar görs på bankens upplägg. Vid regi-
strering på grund av anmälan eller underrättelse enligt 23 kap. 14 och 25 §§
samt 24 kap. 16 och 27 §§ aktiebolagslagen, 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 §
sparbankslagen eller 16 kap. 12 och 24 §§ lagen om ekonomiska föreningar
görs anteckning på både den överlåtande och den övertagande bankens
upplägg.

Anteckning om ändring av en banks företagsnamn och om en banks

likvidation och upplösning ska också göras i den förteckning som anges i
11 §.

25 §23 I bankregistret ska det antecknas

1. om en fråga om minskning av aktiekapitalet har fallit enligt 20 kap.

22 § aktiebolagslagen (2005:551),

2. ett beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit enligt 23 kap. 27

eller 35 § aktiebolagslagen, eller

3. att en fråga om delning har fallit enligt 24 kap. 29 § aktiebolagslagen.
Följande beslut ska antecknas i registret när de har fått laga kraft:
1. beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit enligt 7 kap. 7 § tredje

stycket sparbankslagen (1987:619) eller 16 kap. 26 § lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar, och

2. beslut att förklara att en fråga om ombildning har fallit enligt 8 kap. 8 §

sparbankslagen.

19 Senaste lydelse 2018:1828.

20 Senaste lydelse 2018:1828.

21 Senaste lydelse 2007:1468. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

22 Senaste lydelse 2018:1828.

23 Senaste lydelse 2005:566.

2020:678

background image

8

SFS

26 §24 I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551),
11 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) eller 19 kap. 5 § lagen (2018:672)
om ekonomiska föreningar ska bankens företagsnamn och organisations-
nummer anges liksom styrelsens säte eller, om banken är i likvidation, den
tingsrätt som handlägger likvidationen.

29 §25 För registrering, kungörande, handläggning och prövning av ären-
den enligt denna förordning ska en avgift betalas.

Avgifterna ska betalas med följande belopp:
1. vid anmälan för registrering av nybildad bank, 2 200 kronor, eller, om

sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk
underskrift, 1 900 kronor,

2. vid anmälan av ändring av företagsnamn eller av särskilt företagsnamn

eller av företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor, eller,
om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektro-
nisk underskrift, 900 kronor,

3. vid anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551), 6 kap. 5 §

första stycket sparbankslagen (1987:619) eller 17 kap. 9 § lagen (2018:672)
om ekonomiska föreningar att bolags-, sparbanks- eller föreningsstämma
beslutat om likvidation, 800 kronor,

4. vid anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen, 6 kap.

17 § tredje stycket sparbankslagen eller 17 kap. 43 § tredje stycket lagen om
ekonomiska föreningar, 480 kronor,

5. vid anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen

eller 7 kap. 7 § första stycket sparbankslagen eller om delning enligt 24 kap.
27 § aktiebolagslagen, 1 000 kronor, och

6. vid annan anmälan till bankregistret, 900 kronor, eller, om sådan anmä-

lan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift,
700 kronor.

30 §26 Om en anmälan enligt 29 § samtidigt omfattar registrering eller
ändring av fler än ett företagsnamn, särskilt företagsnamn eller företags-
namn i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt andra stycket 2
den paragrafen betalas för varje sådant företagsnamn.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än

svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Någon avgift ska inte betalas för registrering av
1. ändrad postadress,
2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmanna-

revisor eller suppleant för lekmannarevisor,

3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),
4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat följer av 29 §

andra stycket 4 detta kapitel,

5. en underrättelse från domstol eller Finansinspektionen,
6. en underrättelse från behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 §

aktiebolagslagen,

7. ett beslut enligt 7 kap. 7 § tredje stycket eller 8 kap. 8 § sparbankslagen

(1987:619) eller 16 kap. 26 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,
eller

8. ett beslut enligt 11 kap. 5 § sparbankslagen eller 20 kap. 3 § lagen om

ekonomiska föreningar att avregistrera en sparbanks eller medlemsbanks

24 Senaste lydelse 2018:1828.

25 Senaste lydelse 2018:1828.

26 Senaste lydelse 2018:1828. �ndringen innebär bl.a. att fjärde och femte styckena tas bort.

2020:678

background image

9

SFS

företagsnamn efter en dom om hävning av en registrering av ett företags-
namn.

31 §27 För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen
(2005:551) ska en avgift betalas med följande belopp:

1. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 475 kronor, och
2. tillstånd enligt 28 kap. 5 § att inte lämna uppgift om bankaktiebolagets

företagsnamn på bolagets webbplatser, 1 500 kronor.

32 §28 För handläggning av ärenden om likvidation enligt 6 kap. 2 § spar-
bankslagen (1987:619), 10 a kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse eller 17 kap. 11 § lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar ska en avgift på 475 kronor betalas.

För handläggning av ärenden om likvidation enligt 10 kap. 31 § lagen om

bank- och finansieringsrörelse ska en avgift på 500 kronor betalas.

32 a § En avgift ska betalas när anmälan om registrering eller ansökan ges
in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

33 §29 Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för

1. sådant utlämnande av uppgifter och handlingar som sker i elektronisk

form, och

2. att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 23 kap. 46 § aktiebolagslagen

(2005:551) eller 16 kap. 42 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
på annat språk än svenska.

5 kap.


2 §30 Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. innehållet i en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 2 § denna

förordning,

2. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till

dem som institutet erbjuder sina tjänster,

3. de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett kreditinstitut

enligt 3 kap. 2 § första stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § andra stycket 1 lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5שּׂ7 §§ lagen

om bank- och finansieringsrörelse,

5. vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på

soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system för hantering
av uppgifter om insättare och deras insättningar, amortering, sundhet, att inte
bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden samt riktlinjer och
instruktioner som avses i 6 kap. 1שּׂ5 §§ lagen om bank- och finansierings-
rörelse,

6. erkännande av utländska krav enligt 6 kap. 3 d § lagen om bank- och

finansieringsrörelse,

7. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resur-

ser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

8. verkställighet av kontroll-, säkerhets-, sekretess- och utbildningskrav

samt om uppdragstagarens redovisning när tjänst tillhandahålls av någon

27 Senaste lydelse 2018:1828. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

28 Senaste lydelse 2011:988. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

29 Senaste lydelse 2009:717.

30 Senaste lydelse 2018:1402.

2020:678

background image

10

SFS

annan än kreditinstitutet enligt 6 kap. 7 § lagen om bank- och finansierings-
rörelse,

9. vad en återhämtningsplan enligt 6 a kap. 1 § och en koncernåterhämt-

ningsplan enligt 6 a kap. 2 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska
innehålla, när planerna ska upprättas och hur ofta de ska uppdateras,

10. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt

6 b kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla,

11. offentliggörandet av information enligt 6 b kap. 16 § lagen om bank-

och finansieringsrörelse,

12. redovisning enligt 7 kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse

till inspektionen av sådan egendom som förvärvats för att skydda fordran,

13. vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på

kreditprövning, dokumentation och beslutsunderlag som avses i 8 kap.
1שּׂ4 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse i fråga om

� krediter till andra än konsumenter, och
� sådana krediter till konsumenter som är bostadskrediter,
14. tillhandahållande av tjänster till en jävskrets som avses i 8 kap. 5 och

6 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse,

15. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kredit-

marknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant
enligt 10 kap. 12 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,

16. vilka kreditinstitut som ska upprätta register som avses i 13 kap. 8 a §

lagen om bank- och finansieringsrörelse, vad registren ska innehålla och när
kreditinstituten ska ge in registren för olika typer av avtal,

17. vilka upplysningar ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kredit-

institut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess
tillsynsverksamhet,

18. att vissa uppgifter som ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt

kreditinstitut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för
dess tillsynsverksamhet i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

19. en bankstyrelses uppdrag åt en enskild styrelseledamot eller någon

annan att ensam eller i förening med någon annan bevilja kredit till vissa
anställda och delegater enligt 3 kap. 7 § fjärde stycket sparbankslagen
(1987:619), och

20. vilka uppgifter, utöver det som framgår av denna förordning, en ansö-

kan, anmälan eller underrättelse enligt lagen om bank- och finansierings-
rörelse ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till
Finansinspektionen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Lotta Hardvik Cederstierna

(Finansdepartementet)

2020:678