SFS 2020:679 Förordning om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ

SFS2020-679.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:922) om

europakooperativ

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 1 och 18 §§ förordningen (2006:922) om europa-
kooperativ ska ha följande lydelse.

1 §1 Denna förordning gäller för europeiska kooperativa föreningar enligt
rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för
europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) (SCE-förordningen).
Den innehåller regler som kompletterar lagen (2006:595) om europa-
kooperativ.

18 § I ärenden som rör registrering ska, utöver vad som följer av 3 kap. 1
och 2 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559), avgifter betalas med följande
belopp:

a) vid en anmälan för registrering av ett europakooperativ enligt artikel

11 i SCE-förordningen, 2 500 kronor,

b) vid en anmälan för registrering av beslut eller uppgifter enligt 11 §

lagen (2006:595) om europakooperativ, 1 000 kronor,

c) vid en anmälan för registrering av beslut enligt 22 § första stycket lagen

om europakooperativ, 800 kronor, och

d) vid en anmälan enligt 17 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska

föreningar att europakooperativets föreningsstämma har beslutat om
likvidation, 1 000 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:265. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS

2020:679

Publicerad
den

30 juni 2020