SFS 2020:680 Förordning om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

SFS2020-680.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion

för Bolagsverket

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1110) med instruktion för
Bolagsverket ska ha följande lydelse.

4 §1 Bolagsverket prövar frågor om

1. tillstånd och dispens enligt särskilda bestämmelser i lag eller annan

föreskrift,

2. ersättning till likvidatorer,
3. huruvida medel eller tillgångar ska tillfalla Allmänna arvsfonden enligt

25 kap. 42 § eller 44 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) eller
17 kap. 41 § eller 42 § tredje stycket lagen (2018:672) om ekonomiska före-
ningar,

4. utseende av en god man vid inlösen av minoritetsaktier enligt 22 kap.

8 § första stycket aktiebolagslagen,

5. utseende av ersättare för en styrelseledamot enligt 8 kap. 16 § aktie-

bolagslagen,

6. likvidation av sparbanker, bankaktiebolag och medlemsbanker enligt

6 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 31 § respektive 10 a kap.
5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

7. dödande av en förkommen inteckningshandling enligt 4 § andra stycket

lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling i de fall Bolagsverket
är inskrivningsmyndighet,

8. dödande av ett förkommet aktiebrev eller annan handling som avses i

4 § tredje stycket lagen om dödande av förkommen handling,

9. kallelse till en stämma enligt 28 § lagen (2004:575) om europabolag,

7 kap. 17 § aktiebolagslagen, 36 § lagen (2006:595) om europakooperativ
eller 6 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar,

10. utseende av en revisor enligt 9 kap. 9, 9 a, 25 eller 26 § aktiebolags-

lagen eller 8 kap. 9, 10, 17, 29 eller 30 § lagen om ekonomiska föreningar,
och

11. utseende av en särskild granskare enligt 10 kap. 22 § aktiebolagslagen

eller 9 kap. 2 eller 3 § lagen om ekonomiska föreningar.

Bolagsverket utfärdar även bevis och utdrag ur verkets register.

1 Senaste lydelse 2018:762.

SFS

2020:680

Publicerad
den

30 juni 2020

background image

2

SFS

2020:680

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)