SFS 2020:681 Förordning om ändring i förordningen (2015:1035) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut

SFS2020-681.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

p

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:1035) om förebyggande

statligt stöd till kreditinstitut

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2015:1035) om förebyggande
statligt stöd till kreditinstitut ska ha följande lydelse.

8 §1 Av 4 kap. 1 § lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till
kreditinstitut följer att ett kreditinstitut ska lämna Riksgäldskontoret och
regeringen de upplysningar som behövs. Om Riksgäldskontoret begär det,
ska uppgifterna ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet
med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619), 9 kap. 8 § aktiebolagslagen
(2005:551) eller 8 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:760.

SFS

2020:681

Publicerad
den

30 juni 2020