SFS 2020:682 Förordning om ändring i förordningen (2020:561) om ikraftträdande av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2020-682.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:561) om ikraftträdande

av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen

(2011:1244)

Utfärdad den 29 juni 2020

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2020:561) om ikraft-
trädande av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

dels att punkt 7 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en

ny punkt, 8, av följande lydelse.

7. I stället för vad som föreskrivs i 33 b kap. 19 och 20 §§ ska uppgifter

om rapporteringspliktiga arrangemang som avses i punkt 2�4, där uppgifts-
skyldigheten inträtt mellan den 30 juni 2020 och den 1 januari 2021, ha
kommit in till Skatteverket senast den 31 januari 2021.

8. I stället för vad som föreskrivs i 33 b kap. 19 och 20 §§ ska uppgifter

om rapporteringspliktiga arrangemang som avses i punkt 5 ha kommit in till
Skatteverket senast den 28 februari 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om
beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2020/876.

SFS

2020:682

Publicerad
den

30 juni 2020