SFS 2020:684 Lag om ändring i miljöbalken

SFS2020-684.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i miljöbalken ska införas två nya
paragrafer, 10 kap. 3 a och 3 b §§, och närmast före 10 kap. 3 a § en ny rub-
rik av följande lydelse.

10 kap.
Statens ansvar i fråga om vissa kärntekniska verksamheter
3 a §
Staten är ensam ansvarig för det avhjälpande som ska ske enligt
bestämmelserna i detta kapitel i fråga om sådana slutligt förslutna geologi-
ska slutförvar som avses i 5 j § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

3 b § Den myndighet som regeringen bestämmer ska vidta de åtgärder
som behövs för att fullgöra statens skyldigheter enligt 3 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2019/20:157, bet. 2019/20:FöU10, rskr. 2019/20:308.

SFS

2020:684

Publicerad
den

30 juni 2020