SFS 2020:685 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

SFS2020-685.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om kärntek-
nisk verksamhet2

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 5 g�5 l §§ och 14 b § och när-

mast före 5 j § och 14 b § och nya rubriker av följande lydelse.

2 §3 I denna lag avses med

1. kärnteknisk anläggning:
a) anläggning för utvinning av kärnenergi (kärnkraftsreaktor),
b) annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske,

såsom forskningsreaktor,

c) anläggning för utvinning, framställning, hantering, bearbetning, förva-

ring som avses bli bestående (slutförvaring) eller annan förvaring (lagring)
av kärnämne, och

d) anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av

kärnavfall,

2. kärnämne:
a) uran, plutonium eller annat ämne som används eller kan användas för

utvinning av kärnenergi (kärnbränsle) eller förening i vilken sådant ämne
ingår,

b) torium eller annat ämne som är ägnat att omvandlas till kärnbränsle

eller förening i vilken sådant ämne ingår, och

c) använt kärnbränsle som inte har placerats i slutförvar,
3. kärnavfall:
a) använt kärnbränsle som har placerats i slutförvar,
b) radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning och som

inte har framställts eller tagits ur anläggningen för att användas i undervis-
nings- eller forskningssyfte eller för medicinska, jordbrukstekniska eller
kommersiella ändamål,

c) material eller annat som har tillhört en kärnteknisk anläggning och

blivit radioaktivt förorenat samt inte längre ska användas i en sådan anlägg-
ning, och

d) radioaktiva delar av en kärnteknisk anläggning som avvecklas,
4. permanent avstängd kärnkraftsreaktor: en kärnkraftsreaktor där verk-

samheten med elproduktion har upphört och inte kommer att återupptas eller
en reaktor som inte har levererat el till elnätet de senaste fem åren,

1 Prop. 2019/20:157, bet. 2019/20:FöU10, rskr. 2019/20:308.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 2017:575.

SFS

2020:685

Publicerad
den

30 juni 2020

background image

2

SFS

2020:685

5. kärnteknisk utrustning:
a) utrustning eller material som särskilt har konstruerats eller ställts i ord-

ning för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne, och

b) utrustning eller material som kan användas för framställning av kärn-

laddningar,

6. radiologisk nödsituation: en plötsligt inträffad händelse som
a) inbegriper en strålkälla,
b) har medfört eller kan befaras medföra skada, och
c) kräver omedelbara åtgärder, och
7. geologiskt slutförvar: en anläggning för slutförvaring som är placerad

i en geologisk formation under jordytan och som ska ge isolering från bio-
sfären av

a) kärnavfall,
b) kärnämne som inte ska användas på nytt, eller
c) annat radioaktivt avfall.

5 g § Det krävs tillstånd från regeringen för att slutligt försluta ett geolo-
giskt slutförvar.

Regeringen ska i samband med att tillståndet beviljas besluta om de vill-

kor som ska vara uppfyllda för att förvaret slutligt ska få förslutas.

5 h § Tillståndshavaren ska till regeringen redovisa de åtgärder som har
vidtagits med anledning av regeringens beslut enligt 5 g §.

5 i § Om villkoren i beslutet enligt 5 g § är uppfyllda, ska regeringen be-
stämma den tidpunkt då slutförvaret ska anses vara slutligt förslutet.

Statens ansvar för slutligt förslutna geologiska slutförvar
5 j §
Efter den tidpunkt som avses i 5 i § ansvarar staten för det geologiska
slutförvaret och avfallet.

5 k § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vad en ansökan om ett tillstånd till slutlig förslutning enligt 5 g § ska

innehålla, och

2. hur tillståndshavaren ska redovisa åtgärderna enligt 5 h §.

5 l § Den myndighet som regeringen bestämmer ska vidta de åtgärder som
behövs för att fullgöra statens skyldigheter enligt 5 j och 14 b §§.

Statens sekundära ansvar
14 b §
Om det inte finns någon som kan göras ansvarig för att fullgöra skyl-
digheterna för säkerheten enligt 10 § ansvarar staten till dess att en tillstånds-
havare kan fullgöra skyldigheterna.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)