SFS 2020:685 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

SFS2020-685.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:FKDRLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:FKDRLN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:POEKBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984:3) om k�rntek-<br/>nisk verksamhet2 </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels</i> att 2 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras sju nya paragrafer, 5 g5 l �� och 14 b � och n�r-</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">mast f�re 5 j � och 14 b � och nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b>3 I denna lag avses med </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. k�rnteknisk anl�ggning:<br/>a) anl�ggning f�r utvinning av k�rnenergi (k�rnkraftsreaktor),<br/>b) annan anl�ggning i vilken en sj�lvunderh�llande k�rnreaktion kan ske,</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�som forskningsreaktor, </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">c) anl�ggning f�r utvinning, framst�llning, hantering, bearbetning, f�rva-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">ring som avses bli best�ende (slutf�rvaring) eller annan f�rvaring (lagring) <br/>av k�rn�mne, och </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">d) anl�ggning f�r hantering, bearbetning, lagring eller slutf�rvaring av</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">k�rnavfall, </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">2. k�rn�mne:<br/>a) uran, plutonium eller annat �mne som anv�nds eller kan anv�ndas f�r</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">utvinning av k�rnenergi (k�rnbr�nsle) eller f�rening i vilken s�dant �mne <br/>ing�r, </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) torium eller annat �mne som �r �gnat att omvandlas till k�rnbr�nsle</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller f�rening i vilken s�dant �mne ing�r, och </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">c) anv�nt k�rnbr�nsle som inte har placerats i slutf�rvar,<br/>3. k�rnavfall:<br/>a) anv�nt k�rnbr�nsle som har placerats i slutf�rvar,<br/>b) radioaktivt �mne som har bildats i en k�rnteknisk anl�ggning och som</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">inte har framst�llts eller tagits ur anl�ggningen f�r att anv�ndas i undervis-<br/>nings- eller forskningssyfte eller f�r medicinska, jordbrukstekniska eller <br/>kommersiella �ndam�l, </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">c) material eller annat som har tillh�rt en k�rnteknisk anl�ggning och</p> <p style="position:absolute;top:958px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">blivit radioaktivt f�rorenat samt inte l�ngre ska anv�ndas i en s�dan anl�gg-<br/>ning, och </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">d) radioaktiva delar av en k�rnteknisk anl�ggning som avvecklas,<br/>4. permanent avst�ngd k�rnkraftsreaktor: en k�rnkraftsreaktor d�r verk-</p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">samheten med elproduktion har upph�rt och inte kommer att �terupptas eller <br/>en reaktor som inte har levererat el till eln�tet de senaste fem �ren, </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2019/20:157, bet. 2019/20:F�U10, rskr. 2019/20:308. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1992:1536. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2017:575. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2020:685</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">30 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2020:685</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24">5. k�rnteknisk utrustning:<br/>a) utrustning eller material som s�rskilt har konstruerats eller st�llts i ord-</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ning f�r bearbetning, anv�ndning eller framst�llning av k�rn�mne, och </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">b) utrustning eller material som kan anv�ndas f�r framst�llning av k�rn-</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">laddningar, </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24">6. radiologisk n�dsituation: en pl�tsligt intr�ffad h�ndelse som<br/>a) inbegriper en str�lk�lla,<br/>b) har medf�rt eller kan befaras medf�ra skada, och<br/>c) kr�ver omedelbara �tg�rder, och<br/>7. geologiskt slutf�rvar: en anl�ggning f�r slutf�rvaring som �r placerad</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">i en geologisk formation under jordytan och som ska ge isolering fr�n bio-<br/>sf�ren av </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24">a) k�rnavfall,<br/>b) k�rn�mne som inte ska anv�ndas p� nytt, eller<br/>c) annat radioaktivt avfall.</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 g �</b> Det kr�vs tillst�nd fr�n regeringen f�r att slutligt f�rsluta ett geolo-<br/>giskt slutf�rvar. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen ska i samband med att tillst�ndet beviljas besluta om de vill-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">kor som ska vara uppfyllda f�r att f�rvaret slutligt ska f� f�rslutas. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 h �</b> Tillst�ndshavaren ska till regeringen redovisa de �tg�rder som har <br/>vidtagits med anledning av regeringens beslut enligt 5 g �. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 i �</b> Om villkoren i beslutet enligt 5 g � �r uppfyllda, ska regeringen be-<br/>st�mma den tidpunkt d� slutf�rvaret ska anses vara slutligt f�rslutet. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Statens ansvar f�r slutligt f�rslutna geologiska slutf�rvar <br/>5 j �</b> Efter den tidpunkt som avses i 5 i � ansvarar staten f�r det geologiska <br/>slutf�rvaret och avfallet. </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 k �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. vad en ans�kan om ett tillst�nd till slutlig f�rslutning enligt 5 g � ska</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">inneh�lla, och </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. hur tillst�ndshavaren ska redovisa �tg�rderna enligt 5 h �.</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 l �</b> Den myndighet som regeringen best�mmer ska vidta de �tg�rder som <br/>beh�vs f�r att fullg�ra statens skyldigheter enligt 5 j och 14 b ��. </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Statens sekund�ra ansvar <br/>14 b �</b> Om det inte finns n�gon som kan g�ras ansvarig f�r att fullg�ra skyl-<br/>digheterna f�r s�kerheten enligt 10 � ansvarar staten till dess att en tillst�nds-<br/>havare kan fullg�ra skyldigheterna. </p> <p style="position:absolute;top:986px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2020. </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Linn�a Klefb�ck <br/>(Milj�departementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet

Utf�rdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984:3) om k�rntek-
nisk verksamhet2

dels att 2 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras sju nya paragrafer, 5 g5 l �� och 14 b � och n�r-

mast f�re 5 j � och 14 b � och nya rubriker av f�ljande lydelse.

2 �3 I denna lag avses med

1. k�rnteknisk anl�ggning:
a) anl�ggning f�r utvinning av k�rnenergi (k�rnkraftsreaktor),
b) annan anl�ggning i vilken en sj�lvunderh�llande k�rnreaktion kan ske,

s�som forskningsreaktor,

c) anl�ggning f�r utvinning, framst�llning, hantering, bearbetning, f�rva-

ring som avses bli best�ende (slutf�rvaring) eller annan f�rvaring (lagring)
av k�rn�mne, och

d) anl�ggning f�r hantering, bearbetning, lagring eller slutf�rvaring av

k�rnavfall,

2. k�rn�mne:
a) uran, plutonium eller annat �mne som anv�nds eller kan anv�ndas f�r

utvinning av k�rnenergi (k�rnbr�nsle) eller f�rening i vilken s�dant �mne
ing�r,

b) torium eller annat �mne som �r �gnat att omvandlas till k�rnbr�nsle

eller f�rening i vilken s�dant �mne ing�r, och

c) anv�nt k�rnbr�nsle som inte har placerats i slutf�rvar,
3. k�rnavfall:
a) anv�nt k�rnbr�nsle som har placerats i slutf�rvar,
b) radioaktivt �mne som har bildats i en k�rnteknisk anl�ggning och som

inte har framst�llts eller tagits ur anl�ggningen f�r att anv�ndas i undervis-
nings- eller forskningssyfte eller f�r medicinska, jordbrukstekniska eller
kommersiella �ndam�l,

c) material eller annat som har tillh�rt en k�rnteknisk anl�ggning och

blivit radioaktivt f�rorenat samt inte l�ngre ska anv�ndas i en s�dan anl�gg-
ning, och

d) radioaktiva delar av en k�rnteknisk anl�ggning som avvecklas,
4. permanent avst�ngd k�rnkraftsreaktor: en k�rnkraftsreaktor d�r verk-

samheten med elproduktion har upph�rt och inte kommer att �terupptas eller
en reaktor som inte har levererat el till eln�tet de senaste fem �ren,

1 Prop. 2019/20:157, bet. 2019/20:F�U10, rskr. 2019/20:308.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

3 Senaste lydelse 2017:575.

SFS

2020:685

Publicerad
den

30 juni 2020

background image

2

SFS

2020:685

5. k�rnteknisk utrustning:
a) utrustning eller material som s�rskilt har konstruerats eller st�llts i ord-

ning f�r bearbetning, anv�ndning eller framst�llning av k�rn�mne, och

b) utrustning eller material som kan anv�ndas f�r framst�llning av k�rn-

laddningar,

6. radiologisk n�dsituation: en pl�tsligt intr�ffad h�ndelse som
a) inbegriper en str�lk�lla,
b) har medf�rt eller kan befaras medf�ra skada, och
c) kr�ver omedelbara �tg�rder, och
7. geologiskt slutf�rvar: en anl�ggning f�r slutf�rvaring som �r placerad

i en geologisk formation under jordytan och som ska ge isolering fr�n bio-
sf�ren av

a) k�rnavfall,
b) k�rn�mne som inte ska anv�ndas p� nytt, eller
c) annat radioaktivt avfall.

5 g � Det kr�vs tillst�nd fr�n regeringen f�r att slutligt f�rsluta ett geolo-
giskt slutf�rvar.

Regeringen ska i samband med att tillst�ndet beviljas besluta om de vill-

kor som ska vara uppfyllda f�r att f�rvaret slutligt ska f� f�rslutas.

5 h � Tillst�ndshavaren ska till regeringen redovisa de �tg�rder som har
vidtagits med anledning av regeringens beslut enligt 5 g �.

5 i � Om villkoren i beslutet enligt 5 g � �r uppfyllda, ska regeringen be-
st�mma den tidpunkt d� slutf�rvaret ska anses vara slutligt f�rslutet.

Statens ansvar f�r slutligt f�rslutna geologiska slutf�rvar
5 j �
Efter den tidpunkt som avses i 5 i � ansvarar staten f�r det geologiska
slutf�rvaret och avfallet.

5 k � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela f�reskrifter om

1. vad en ans�kan om ett tillst�nd till slutlig f�rslutning enligt 5 g � ska

inneh�lla, och

2. hur tillst�ndshavaren ska redovisa �tg�rderna enligt 5 h �.

5 l � Den myndighet som regeringen best�mmer ska vidta de �tg�rder som
beh�vs f�r att fullg�ra statens skyldigheter enligt 5 j och 14 b ��.

Statens sekund�ra ansvar
14 b �
Om det inte finns n�gon som kan g�ras ansvarig f�r att fullg�ra skyl-
digheterna f�r s�kerheten enligt 10 � ansvarar staten till dess att en tillst�nds-
havare kan fullg�ra skyldigheterna.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2020.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Linn�a Klefb�ck
(Milj�departementet)

;