SFS 2020:686 Lag om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter

SFS2020-686.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av

kärntekniska restprodukter

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2006:647) om finansie-
ring av kärntekniska restprodukter2 ska införas en ny paragraf, 15 a §, av
följande lydelse.

15 a § När staten har kostnader för att fullgöra sitt ansvar enligt 14 b §
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, får staten använda de fondmedel
som tillståndshavaren annars skulle ha fått använda.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2019/20:157, bet. 2019/20:FöU10, rskr. 2019/20:308.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:1065.

SFS

2020:686

Publicerad
den

30 juni 2020