SFS 2020:688 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

SFS2020-688.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 §, 7 kap. 8 och 8 a §§ samt 10 kap. 3 §
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljö-
balken ska ha följande lydelse.

2 kap.
2 §
1 Prövnings- och tillsynsavgiften är det belopp som anges i bilagan.

Om länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen över verksamheten, gäller det

belopp som följs av bokstavsmarkeringen (L). Om någon annan än läns-
styrelsen har ansvaret för tillsynen, gäller det belopp som följs av bokstavs-
markeringen (K).

Om beloppet inte följs av någon bokstavsmarkering, är det detta belopp

som gäller.

7 kap.

.
8 §2 Avgift ska betalas för länsstyrelsens prövning i ärenden om transport
av avfall. I fråga om avgiftens storlek gäller 10 § avgiftsförordningen
(1992:191) och att avgiften för

1. en ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall enligt avfallsför-

ordningen (2020:614) ska motsvara avgiftsklass 4,

2. en ansökan om tillstånd till transport av avfall som inte är farligt avfall

enligt avfallsförordningen ska motsvara avgiftsklass 3,

3. en anmälan som avser transport av farligt avfall enligt 5 kap. 7 § av-

fallsförordningen ska motsvara avgiftsklass 1, och

4. en anmälan som avser transport av avfall enligt föreskrifter som Natur-

vårdsverket har meddelat med stöd av 5 kap. 9 § avfallsförordningen ska
motsvara avgiftsklass 1.

8 a §3 Avgift ska betalas för länsstyrelsens prövning av

1. en anmälan som avser yrkesmässig insamling av avfall enligt 5 kap.

10 § avfallsförordningen (2020:614), och

2. en anmälan som avser handlare eller mäklare enligt 5 kap. 11 § avfalls-

förordningen.

I fråga om avgiftens storlek gäller 10 § avgiftsförordningen (1992:191)

och att avgiften ska motsvara avgiftsklass 1.

1 Senaste lydelse 2015:154.
2 Senaste lydelse 2011:997.
3 Senaste lydelse 2011:997.

SFS

2020:688

Publicerad
den

1 juli 2020

background image

2

SFS

2020:688

10 kap.
3 §
4 Länsstyrelserna ska senast den 28 februari varje år redovisa föregåen-
de kalenderårs

1. avgiftsintäkter för prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter,
2. kostnader för samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för

miljöfarlig verksamhet,

3. kostnader för tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet vid miljö-

prövningsdelegationerna,

4. kostnader för medverkan vid tillståndsprövning av miljöfarlig verk-

samhet i första instans i mark- och miljödomstol, med undantag för kostna-
der för att initiera tillståndsprövning enligt 24 kap. 7 § miljöbalken,

5. kostnader för tillsyn över miljöfarlig verksamhet, med undantag för

kostnader för handläggning av miljösanktionsavgifter och åtalsanmälningar,

6. avgiftsintäkter för tillståndsprövning av markavvattning,
7. avgiftsintäkter för handläggning av anmälan av anmälningspliktig

vattenverksamhet,

8. avgiftsintäkter för tillsyn över markavvattning,
9. avgiftsintäkter för tillsyn över vattenverksamhet utom markavvattning,
10. intäkter i form av ersättning för rättegångskostnader vid tillstånds-

prövning av vattenverksamhet i första instans,

11. kostnader för samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för

vattenverksamhet,

12. kostnader för tillståndsprövning av vattenverksamheter i första instans

i mark- och miljödomstol, med undantag för kostnader för att initiera till-
ståndsprövning enligt 24 kap. 7 § miljöbalken,

13. kostnader för dispensprövning och tillståndsprövning av markav-

vattning,

14. kostnader för handläggning av anmälan från anmälningspliktig

vattenverksamhet,

15. kostnader för tillsyn över markavvattning, med undantag för kost-

nader för handläggning av miljösanktionsavgifter och åtalsanmälningar, och

16. kostnader för tillsyn över vattenverksamhet utom markavvattning,

med undantag för kostnader för handläggning av miljösanktionsavgifter och
åtalsanmälningar.

Redovisningen av kostnader ska innefatta samtliga kostnader med undan-

tag för kostnader för prövning av civilrättsliga frågor.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

4 Senaste lydelse 2015:154.