SFS 2020:689 Förordning om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.

SFS2020-689.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:HIWIWP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:RFULBV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:XMXOQU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2007:19) om PCB m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 1, 2, 21, 23 och 27 �� f�rordningen (2007:19) om <br/>PCB m.m. ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b>1 Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om kontroll �ver f�re-<br/>komsten och hanteringen av PCB-produkter samt om inventering, avl�gs-<br/>nande och bortskaffande av PCB-produkter och varor eller utrustning som <br/>inneh�ller eller har f�rorenats med PCB-produkter. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r PCB-varor som �r avfall finns det best�mmelser i avfallsf�rordningen </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2020:614) och f�rordningen (2013:253) om f�rbr�nning av avfall. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b>2 Best�mmelserna i denna f�rordning g�ller endast om motsvarande be-<br/>st�mmelser inte redan f�ljer av </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1021 av den</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">20 juni 2019 om l�nglivade organiska f�roreningar, </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1907/2006 av den</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">18 december 2006 om registrering, utv�rdering, godk�nnande och begr�ns-<br/>ning av kemikalier (Reach), inr�ttande av en europeisk kemikaliemyndighet, <br/>�ndring av direktiv 1999/45/EG och upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) <br/>nr 793/93 och kommissionens f�rordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets di-<br/>rektiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, <br/>93/105/EG och 2000/21/EG, </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 689/2008 av den</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier, eller </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1013/2006 av den</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">14 juni 2006 om transport av avfall. </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>21 �</b>3 Den som har en PCB-vara som �r avfall ska genast �verl�mna den <br/>f�r bortskaffande enligt avfallsf�rordningen (2020:614). </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid bortskaffande av en PCB-vara f�r endast de bortskaffningsf�rfaran-</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">den till�mpas som i bilaga 2 till avfallsf�rordningen betecknas D 9 eller D 10. </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om f�rbr�nning finns i f�rordningen (2002:1060) om av-</p> <p style="position:absolute;top:978px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">fallsf�rbr�nning. Det som �r f�reskrivet d�r om PCB ska ocks� till�mpas i <br/>fr�ga om PCB-produkter. Andra bortskaffningsf�rfaranden f�r till�mpas <br/>endast om de i j�mf�relse med f�rbr�nning har likv�rdiga milj�m�ssiga s�-<br/>kerhetskrav och f�ljer kvalificerade tekniska krav med b�sta m�jliga teknik. </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Senaste lydelse 2011:1003. <br/>2 Senaste lydelse 2011:44. <br/>3 Senaste lydelse 2011:1003. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:689</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">1 juli 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2020:689</b> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>23 �</b>4 Den som bortskaffar PCB-varor ska f�ra ett register �ver de PCB-<br/>varor som bortskaffas. Av registret ska varornas m�ngd, ursprung, art och <br/>inneh�ll av PCB-produkt framg�. Registret ska vara tillg�ngligt f�r allm�n-<br/>heten. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som bortskaffar PCB-varor ska utf�rda ett mottagningsbevis f�r de </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">PCB-varor som tas emot f�r bortskaffande. Av beviset ska de mottagna va-<br/>rornas m�ngd, art och inneh�ll av PCB-produkt framg�. Beviset ska l�mnas <br/>till den som �verl�mnat varorna f�r bortskaffande. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta och andra styckena g�ller inte om motsvarande f�rpliktelser f�ljer </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">av avfallsf�rordningen (2020:614) eller av f�reskrifter som har meddelats <br/>med st�d av den f�rordningen eller motsvarande �ldre f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>27 �</b>5 Best�mmelser om tillsyn finns i 26 kap. milj�balken och i milj�till-<br/>synsf�rordningen (2011:13). Best�mmelser om det tillsynsansvar som h�r <br/>samman med denna f�rordning finns i 26 kap. 3 � tredje stycket milj�balken <br/>samt 2 kap. 4 och 2932 �� milj�tillsynsf�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om avgifter finns i f�rordningen (1998:940) om avgifter </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020. </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft26">Linn�a Klefb�ck <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">4 Senaste lydelse 2011:1003. <br/>5 Senaste lydelse 2011:44. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2007:19) om PCB m.m.

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver att 1, 2, 21, 23 och 27 �� f�rordningen (2007:19) om
PCB m.m. ska ha f�ljande lydelse.

1 �1 Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om kontroll �ver f�re-
komsten och hanteringen av PCB-produkter samt om inventering, avl�gs-
nande och bortskaffande av PCB-produkter och varor eller utrustning som
inneh�ller eller har f�rorenats med PCB-produkter.

F�r PCB-varor som �r avfall finns det best�mmelser i avfallsf�rordningen

(2020:614) och f�rordningen (2013:253) om f�rbr�nning av avfall.

2 �2 Best�mmelserna i denna f�rordning g�ller endast om motsvarande be-
st�mmelser inte redan f�ljer av

1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1021 av den

20 juni 2019 om l�nglivade organiska f�roreningar,

2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1907/2006 av den

18 december 2006 om registrering, utv�rdering, godk�nnande och begr�ns-
ning av kemikalier (Reach), inr�ttande av en europeisk kemikaliemyndighet,
�ndring av direktiv 1999/45/EG och upph�vande av r�dets f�rordning (EEG)
nr 793/93 och kommissionens f�rordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets di-
rektiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG,

3. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 689/2008 av den

17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier, eller

4. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1013/2006 av den

14 juni 2006 om transport av avfall.

21 �3 Den som har en PCB-vara som �r avfall ska genast �verl�mna den
f�r bortskaffande enligt avfallsf�rordningen (2020:614).

Vid bortskaffande av en PCB-vara f�r endast de bortskaffningsf�rfaran-

den till�mpas som i bilaga 2 till avfallsf�rordningen betecknas D 9 eller D 10.

Best�mmelser om f�rbr�nning finns i f�rordningen (2002:1060) om av-

fallsf�rbr�nning. Det som �r f�reskrivet d�r om PCB ska ocks� till�mpas i
fr�ga om PCB-produkter. Andra bortskaffningsf�rfaranden f�r till�mpas
endast om de i j�mf�relse med f�rbr�nning har likv�rdiga milj�m�ssiga s�-
kerhetskrav och f�ljer kvalificerade tekniska krav med b�sta m�jliga teknik.

1 Senaste lydelse 2011:1003.
2 Senaste lydelse 2011:44.
3 Senaste lydelse 2011:1003.

SFS

2020:689

Publicerad
den

1 juli 2020

background image

2

SFS 2020:689

23 �4 Den som bortskaffar PCB-varor ska f�ra ett register �ver de PCB-
varor som bortskaffas. Av registret ska varornas m�ngd, ursprung, art och
inneh�ll av PCB-produkt framg�. Registret ska vara tillg�ngligt f�r allm�n-
heten.

Den som bortskaffar PCB-varor ska utf�rda ett mottagningsbevis f�r de

PCB-varor som tas emot f�r bortskaffande. Av beviset ska de mottagna va-
rornas m�ngd, art och inneh�ll av PCB-produkt framg�. Beviset ska l�mnas
till den som �verl�mnat varorna f�r bortskaffande.

F�rsta och andra styckena g�ller inte om motsvarande f�rpliktelser f�ljer

av avfallsf�rordningen (2020:614) eller av f�reskrifter som har meddelats
med st�d av den f�rordningen eller motsvarande �ldre f�reskrifter.

27 �5 Best�mmelser om tillsyn finns i 26 kap. milj�balken och i milj�till-
synsf�rordningen (2011:13). Best�mmelser om det tillsynsansvar som h�r
samman med denna f�rordning finns i 26 kap. 3 � tredje stycket milj�balken
samt 2 kap. 4 och 2932 �� milj�tillsynsf�rordningen.

Best�mmelser om avgifter finns i f�rordningen (1998:940) om avgifter

f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�balken.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Linn�a Klefb�ck
(Milj�departementet)

4 Senaste lydelse 2011:1003.
5 Senaste lydelse 2011:44.

;