SFS 2020:689 Förordning om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.

SFS2020-689.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 1, 2, 21, 23 och 27 §§ förordningen (2007:19) om
PCB m.m. ska ha följande lydelse.

1 §1 Denna förordning innehåller bestämmelser om kontroll över före-
komsten och hanteringen av PCB-produkter samt om inventering, avlägs-
nande och bortskaffande av PCB-produkter och varor eller utrustning som
innehåller eller har förorenats med PCB-produkter.

För PCB-varor som är avfall finns det bestämmelser i avfallsförordningen

(2020:614) och förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

2 §2 Bestämmelserna i denna förordning gäller endast om motsvarande be-
stämmelser inte redan följer av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den

20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den

18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begräns-
ning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet,
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets di-
rektiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den

17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier, eller

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den

14 juni 2006 om transport av avfall.

21 §3 Den som har en PCB-vara som är avfall ska genast överlämna den
för bortskaffande enligt avfallsförordningen (2020:614).

Vid bortskaffande av en PCB-vara får endast de bortskaffningsförfaran-

den tillämpas som i bilaga 2 till avfallsförordningen betecknas D 9 eller D 10.

Bestämmelser om förbränning finns i förordningen (2002:1060) om av-

fallsförbränning. Det som är föreskrivet där om PCB ska också tillämpas i
fråga om PCB-produkter. Andra bortskaffningsförfaranden får tillämpas
endast om de i jämförelse med förbränning har likvärdiga miljömässiga sä-
kerhetskrav och följer kvalificerade tekniska krav med bästa möjliga teknik.

1 Senaste lydelse 2011:1003.
2 Senaste lydelse 2011:44.
3 Senaste lydelse 2011:1003.

SFS

2020:689

Publicerad
den

1 juli 2020

background image

2

SFS 2020:689

23 §4 Den som bortskaffar PCB-varor ska föra ett register över de PCB-
varor som bortskaffas. Av registret ska varornas mängd, ursprung, art och
innehåll av PCB-produkt framgå. Registret ska vara tillgängligt för allmän-
heten.

Den som bortskaffar PCB-varor ska utfärda ett mottagningsbevis för de

PCB-varor som tas emot för bortskaffande. Av beviset ska de mottagna va-
rornas mängd, art och innehåll av PCB-produkt framgå. Beviset ska lämnas
till den som överlämnat varorna för bortskaffande.

Första och andra styckena gäller inte om motsvarande förpliktelser följer

av avfallsförordningen (2020:614) eller av föreskrifter som har meddelats
med stöd av den förordningen eller motsvarande äldre föreskrifter.

27 §5 Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken
samt 2 kap. 4 och 29�32 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:1003.
5 Senaste lydelse 2011:44.