SFS 2020:690 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

SFS2020-690.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:259) om

miljösanktionsavgifter

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2012:259) om miljösank-
tionsavgifter2

dels att 11 kap. 8 a och 13 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 11 kap. 8 och 9–11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf 11 kap. 8 b §, av följande lydelse.

11 kap.
8 §
För en överträdelse av 5 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614)
genom att gräva ned annat avfall än trädgårdsavfall på en fastighet inom
detaljplanelagt område utan att ha gjort en anmälan ska en miljösanktions-
avgift betalas med 1 000 kronor.

8 b § För en överträdelse av 6 kap. 11 § avfallsförordningen (2020:614)
genom att vara försenad med att till Naturvårdsverkets avfallsregister lämna
de uppgifter som ska antecknas enligt 6 kap. 1–5 §§ samma förordning ska
en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

9 § För en överträdelse av 6 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614)
genom att inte upprätta transportdokument enligt de krav som framgår av
samma paragraf ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

10 § För en överträdelse av 8 § 6 förordningen (2001:512) om deponering
av avfall genom att deponera utsorterat brännbart avfall ska en miljösank-
tionsavgift betalas med 10 000 kronor.

11 § För en överträdelse av 8 § 7 förordningen (2001:512) om deponering
av avfall genom att deponera organiskt avfall ska en miljösanktionsavgift
betalas med 10 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 11 kap. 8 b §

och i övrigt den 1 augusti 2020.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och

om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2018/851.

2 Senaste lydelse av

11 kap. 8 a § 2015:26

11 kap. 13 § 2015:26.

SFS

2020:690

Publicerad
den

1 juli 2020

background image

2

SFS

2020:690

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)