SFS 2020:691 Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

SFS2020-691.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 §, 21 kap. 1 § och 29 kap. 2 § miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251)1 ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den som enligt
miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över verksamheten eller
åtgärden.

21 kap.
1 §
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i
15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).

29 kap.
2 §
Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma som
i avfallsförordningen (2020:614).

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2016:1188.

SFS

2020:691

Publicerad
den

1 juli 2020

;