SFS 2020:692 Förordning om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall

SFS2020-692.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:319) om

utvinningsavfall

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 5, 13, 33 och 83 §§ förordningen (2013:319) om
utvinningsavfall ska ha följande lydelse.

5 § I denna förordning avses med

farligt avfall: ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med

en asterisk (*) i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614).

farlig kemisk produkt: en kemisk produkt som uppfyller kriterierna för att

klassificeras som farlig enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG)
nr 1907/2006 (Reach) eller föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat.

13 § I denna förordning avses med tillsynsmyndighet den som enligt miljö-
tillsynsförordningen (2011:13) utövar tillsyn över en verksamhet som om-
fattas av denna förordning.

33 § Dokumentationen ska innehålla en beskrivning av det utvinningsav-
fall som kan uppkomma vid prospekteringen, utvinningen och bearbet-
ningen med information för varje avfallsslag om

1. var på utvinningsplatsen avfallet kommer ifrån och den eller de verk-

samheter som kommer att ge upphov till avfallet,

2. total mängd avfall som kan uppkomma,
3. transportsystem för avfallet,
4. de kemiska produkter som används vid bearbetningen och produkt-

ernas stabilitet,

5. eventuella farliga egenskaper som anges i bilaga III till Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall
och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt rådets förordning
(EU) 2017/997,

6. avfallet är farligt avfall, och
7. typ av avsedd utvinningsavfallsanläggning, slutlig exponeringsform för

avfallet och metod för bortskaffande av avfallet.

83 § Bestämmelser om tillsyn och egenkontroll finns i 26 kap. miljö-
balken, i miljötillsynsförordningen (2011:13) och i förordningen (1998:901)
om verksamhetsutövares egenkontroll. Bestämmelser om det tillsynsansvar

SFS

2020:692

Publicerad
den

1 juli 2020

background image

2

SFS

2020:692

som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket
miljöbalken samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)