SFS 2020:692 Förordning om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall

SFS2020-692.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:YTUQHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:ORWIXW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:XWBKUZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2013:319) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>utvinningsavfall </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 25 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen f�reskriver att 5, 13, 33 och 83 �� f�rordningen (2013:319) om <br/>utvinningsavfall ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b> I denna f�rordning avses med </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>farligt avfall</i>: �mne eller f�rem�l som �r avfall och som �r markerat med </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">en asterisk (*) i bilaga 3 till avfallsf�rordningen (2020:614). </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>farlig kemisk produkt</i>:<i> </i>en kemisk produkt som uppfyller kriterierna f�r att </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">klassificeras som farlig enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning <br/>(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, m�rkning <br/>och f�rpackning av �mnen och blandningar, �ndring och upph�vande av <br/>direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt �ndring av f�rordning (EG) <br/>nr 1907/2006 (Reach) eller f�reskrifter om klassificering och m�rkning av <br/>kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>13 �</b> I denna f�rordning avses med <i>tillsynsmyndighet</i> den som enligt milj�-<br/>tillsynsf�rordningen (2011:13) ut�var tillsyn �ver en verksamhet som om-<br/>fattas av denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>33 �</b> Dokumentationen ska inneh�lla en beskrivning av det utvinningsav-<br/>fall som kan uppkomma vid prospekteringen, utvinningen och bearbet-<br/>ningen med information f�r varje avfallsslag om </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. var p� utvinningsplatsen avfallet kommer ifr�n och den eller de verk-</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">samheter som kommer att ge upphov till avfallet, </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19">2. total m�ngd avfall som kan uppkomma,<br/>3. transportsystem f�r avfallet,<br/>4. de kemiska produkter som anv�nds vid bearbetningen och produkt-</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ernas stabilitet, </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. eventuella farliga egenskaper som anges i bilaga III till Europaparla-</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">mentets och r�dets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall <br/>och om upph�vande av vissa direktiv, i lydelsen enligt r�dets f�rordning <br/>(EU) 2017/997, </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19">6. avfallet �r farligt avfall, och<br/>7. typ av avsedd utvinningsavfallsanl�ggning, slutlig exponeringsform f�r</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">avfallet och metod f�r bortskaffande av avfallet. </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>83 �</b> Best�mmelser om tillsyn och egenkontroll finns i 26 kap. milj�-<br/>balken, i milj�tillsynsf�rordningen (2011:13) och i f�rordningen (1998:901) <br/>om verksamhetsut�vares egenkontroll. Best�mmelser om det tillsynsansvar </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2020:692</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft18">1 juli 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:692</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">som h�r samman med denna f�rordning finns i 26 kap. 3 � tredje stycket <br/>milj�balken samt 2 kap. 4, 29 och 30 �� milj�tillsynsf�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Linn�a Klefb�ck <br/>(Milj�departementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2013:319) om

utvinningsavfall

Utf�rdad den 25 juni 2020

Regeringen f�reskriver att 5, 13, 33 och 83 �� f�rordningen (2013:319) om
utvinningsavfall ska ha f�ljande lydelse.

5 � I denna f�rordning avses med

farligt avfall: �mne eller f�rem�l som �r avfall och som �r markerat med

en asterisk (*) i bilaga 3 till avfallsf�rordningen (2020:614).

farlig kemisk produkt: en kemisk produkt som uppfyller kriterierna f�r att

klassificeras som farlig enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, m�rkning
och f�rpackning av �mnen och blandningar, �ndring och upph�vande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt �ndring av f�rordning (EG)
nr 1907/2006 (Reach) eller f�reskrifter om klassificering och m�rkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat.

13 � I denna f�rordning avses med tillsynsmyndighet den som enligt milj�-
tillsynsf�rordningen (2011:13) ut�var tillsyn �ver en verksamhet som om-
fattas av denna f�rordning.

33 � Dokumentationen ska inneh�lla en beskrivning av det utvinningsav-
fall som kan uppkomma vid prospekteringen, utvinningen och bearbet-
ningen med information f�r varje avfallsslag om

1. var p� utvinningsplatsen avfallet kommer ifr�n och den eller de verk-

samheter som kommer att ge upphov till avfallet,

2. total m�ngd avfall som kan uppkomma,
3. transportsystem f�r avfallet,
4. de kemiska produkter som anv�nds vid bearbetningen och produkt-

ernas stabilitet,

5. eventuella farliga egenskaper som anges i bilaga III till Europaparla-

mentets och r�dets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall
och om upph�vande av vissa direktiv, i lydelsen enligt r�dets f�rordning
(EU) 2017/997,

6. avfallet �r farligt avfall, och
7. typ av avsedd utvinningsavfallsanl�ggning, slutlig exponeringsform f�r

avfallet och metod f�r bortskaffande av avfallet.

83 � Best�mmelser om tillsyn och egenkontroll finns i 26 kap. milj�-
balken, i milj�tillsynsf�rordningen (2011:13) och i f�rordningen (1998:901)
om verksamhetsut�vares egenkontroll. Best�mmelser om det tillsynsansvar

SFS

2020:692

Publicerad
den

1 juli 2020

background image

2

SFS

2020:692

som h�r samman med denna f�rordning finns i 26 kap. 3 � tredje stycket
milj�balken samt 2 kap. 4, 29 och 30 �� milj�tillsynsf�rordningen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2020.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Linn�a Klefb�ck
(Milj�departementet)

;