SFS 2020:693 Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

SFS2020-693.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:425) om

bekämpningsmedel

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 1 kap. 4 och 6 §§, 2 kap. 58 § och 3 kap. 19 §
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
1 I denna förordning avses med

distributör: grossist, detaljhandlare, säljare, leverantör eller annan fysisk

eller juridisk person som tillhandahåller ett växtskyddsmedel på marknaden,

kemiskt växtskyddsmedel: kemisk produkt som är ett växtskyddsmedel

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009,

kommunal nämnd: nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö-

och hälsoskyddsområdet,

tillhandahålla på marknaden: att yrkesmässigt mot betalning eller gratis

leverera för distribution eller användning, om leveransen inte enbart avser
transport för någon annans räkning,

tillsynsmyndighet: statlig myndighet eller kommunal nämnd som utövar

tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13),

utbildningsbevis: bevis som styrker tillräckliga kunskaper i de ämnen som

ingår i en kursplan enligt denna förordning,

utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel: apparat som

är särskilt avsedd för spridning av växtskyddsmedel, inklusive munstycken,
manometrar, filter, silar, anordningar för tankrengöring och andra tillbehör
som är nödvändiga för att apparaten ska fungera effektivt, och

vägområde: mark eller utrymme som har tagits i anspråk för en väg,

driften av en väg eller användningen av en väg.

6 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 19–21, 25 och 29–32 §§
miljötillsynsförordningen.

2 kap.
58 §
När ett växtskyddsmedel inte används ska det lagras och i övrigt
hanteras på ett sätt som inte innebär någon risk för skada på människors
hälsa eller miljön. Det gäller även när växtskyddsmedel späds ut och blandas
före spridning samt när utrustning som använts vid spridning rengörs.

1 Senaste lydelse 2016:795.

SFS

2020:693

Publicerad
den

1 juli 2020

background image

2

SFS

2020:693

Bestämmelser om hantering av avfall finns i 15 kap. miljöbalken och i

avfallsförordningen (2020:614).

3 kap.
19 §
När en biocidprodukt inte används ska den lagras och i övrigt
hanteras på ett sätt som inte innebär någon risk för människors hälsa eller
miljön.

Bestämmelser om hantering av avfall finns i 15 kap. miljöbalken och i

avfallsförordningen (2020:614).

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)