SFS 2020:694 Förordning om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)

SFS2020-694.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 2 § miljöbedömningsförordningen (2017:966)
ska ha följande lydelse.

2 §1 En betydande miljöpåverkan ska antas enligt 6 kap. 3 § första stycket
miljöbalken, om

1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan komma att

omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §
miljöbalken, eller

2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningar för att be-

driva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller
bilagan till denna förordning och är

a) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 8 § miljöbalken,
b) en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken eller enligt 9 kap. 11 §

avfallsförordningen (2020:614),

c) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
d) en regionplan enligt 7 kap. plan- och bygglagen,
e) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen

(1977:439) om kommunal energiplanering,

f) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional

transportinfrastruktur,

g) en havsplan enligt havsplaneringsförordningen (2015:400),
h) en plan för moderna miljövillkor enligt 11 kap. 28 § miljöbalken, eller
i) en annan plan eller ett annat program som avser jord- eller skogsbruk,

fiske, energi, industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering,
vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller
markanvändning.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:2105.

SFS

2020:694

Publicerad
den

1 juli 2020

;