SFS 2020:696 Förordning om ändring i förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

SFS2020-696.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:471) om medelstora

förbränningsanläggningar

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2018:471) om medelstora för-
bränningsanläggningar ska ha följande lydelse.

4 § I denna förordning avses med medelstor förbränningsanläggning

1. en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är 1 megawatt eller

högre men högst 50 megawatt, eller

2. två eller flera nya förbränningsanläggningar som var för sig har en an-

läggningseffekt som är 1 megawatt eller högre och vars anläggningseffekter
ska räknas samman, om anläggningarna

a) är konstruerade så att rökgaser från dem släpps ut genom en gemensam

skorsten, eller

b) är installerade så att det med hänsyn till de tekniska och ekonomiska

förutsättningarna skulle vara möjligt att släppa ut rökgaser från dem genom
en gemensam skorsten.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

SFS

2020:696

Publicerad
den

1 juli 2020