SFS 2020:697 Förordning om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

SFS2020-697.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:208) om

producentansvar för glödlampor och vissa

belysningsarmaturer

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 11 och 17 §§ förordningen (2000:208) om pro-
ducentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer1 ska ha följande
lydelse.

11 §2 En producent ska lämna de upplysningar om innehållet i en elektrisk
eller elektronisk produkt som från miljö- eller hälsosynpunkt behövs för att
underlätta sådan förbehandling som avses i avfallsförordningen (2020:614).
Upplysningarna ska på begäran lämnas till dem som enligt avfallsförord-
ningen yrkesmässigt förbehandlar avfall av elektriska och elektroniska
produkter.

Denna skyldighet avser produkter som producenten tillverkat, fört in till

Sverige eller sålt. Skyldigheten avser även produkter som har samma till-
verkare och i normal användning fyller väsentligen samma funktion som de
produkter producenten fört in till Sverige eller sålt.

Om det, med hänsyn till producentens möjligheter, är oskäligt att kräva

att en viss upplysning lämnas, är producenten inte skyldig att lämna upplys-
ningen.

17 §3 Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken
samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:210.
2 Senaste lydelse 2011:998.
3 Senaste lydelse 2011:31.

SFS

2020:697

Publicerad
den

1 juli 2020