SFS 2020:698 Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

SFS2020-698.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av

avfall

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2001:512) om deponering
av avfall

dels att 13 § ska upphöra att gälla,
dels att 2, 3, 8–10, 12, 15, 15 a, 29 och 43 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 3 e, 10 a, 10 b och 15 b–15 e §§,

av följande lydelse.

2 §2 Med avfall, kommunalt avfall, hantera avfall, återvinna avfall, för-
bereda avfall för återanvändning
, materialåtervinna avfall och bortskaffa
avfall
avses i denna förordning detsamma som i 15 kap. miljöbalken.

Med farligt avfall, icke-farligt avfall, avfallsproducent, mäklare, hand-

lare, samla in separat, brännbart avfall, organiskt avfall, deponera avfall
och deponi avses i denna förordning detsamma som i avfallsförordningen
(2020:614).

3 §3 I denna förordning avses med

biologiskt nedbrytbart avfall: allt avfall som kan brytas ned utan tillgång

till syre (anaerobt) eller med tillgång till syre (aerobt), och

flytande avfall: allt avfall i flytande form, inbegripet spillvatten men med

undantag för slam.

3 e § I denna förordning avses med

direktiv 2008/98/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG

av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851,

direktiv 1999/31/EG: rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om

deponering av avfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direk-
tiv (EU) 2018/850, och

förordning (EU) 2017/852: Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av
förordning (EG) nr 1102/2008.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av

avfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/850.

2 Senaste lydelse 2011:999.

3 Senaste lydelse 2012:371.

SFS

2020:698

Publicerad
den

1 juli 2020

background image

2

SFS

2020:698

8 §4 Följande avfall får inte deponeras:

1. flytande avfall,
2. avfall som är explosivt, frätande, oxiderande, brandfarligt eller mycket

brandfarligt enligt bilaga III till direktiv 2008/98/EG,

3. sjukvårdsavfall och annat kliniskt avfall från medicinska eller veteri-

närmedicinska verksamheter som är smittfarligt enligt bilaga III till direktiv
2008/98/EG,

4. avfall som utgörs av kemiska ämnen från forskning och utveckling eller

undervisning (laboratorierester) och som inte är identifierade eller vars
effekt på hälsan eller miljön är okända,

5. hela begagnade däck som inte är cykeldäck och som har en diameter

mindre än 1 400 millimeter,

6. utsorterat brännbart avfall,
7. organiskt avfall, och
8. avfall som har samlats in separat i syfte att förberedas för återanvänd-

ning eller materialåtervinning.

9 § Deponeringsförbudet i 8 § 1 gäller inte metalliskt kvicksilver som är
kvicksilveravfall enligt artikel 2 i förordning (EU) 2017/852.

10 § Deponeringsförbudet i 8 § 8 gäller inte avfall som har producerats vid
behandling av separat insamlat avfall, inbegripet sådan beredning före be-
handling som avses i R 12 i bilaga 1 till avfallsförordningen (2020:614), om
deponering är den lämpligaste behandlingen enligt 15 kap. 10 § miljöbal-
ken.

10 a § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden en-
ligt 8 § 6 och 7.

10 b § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från för-
buden i 8 § 6 och 7 och om förutsättningar för dispenser enligt 10 a §.

12 §5 Bestämmelser om krav på förbehandling för att få deponera avfall
som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter finns i
4 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614). För batterier finns det i 4 kap. 4 §
samma förordning en bestämmelse om förutsättningar för att få deponera
avfall som innehåller eller utgörs av batterier.

15 §6 Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om förutsättningar som
avfall måste uppfylla för att få deponeras i de olika deponiklasserna enligt

1. artikel 6 i direktiv 1999/31/EG,
2. punkt 8 i bilaga 1 till direktiv 1999/31/EG,
3. bilaga 2 till direktiv 1999/31/EG, och
4. punkt 6 i bilaga 3 till direktiv 1999/31/EG.

15 a §7 Om Naturvårdsverket inte har föreskrivit annat med stöd av 15 §,
får på deponier

1. för inert avfall endast inert avfall deponeras, och
2. för icke-farligt avfall endast icke-farligt avfall och inert avfall depon-

eras.

4 Senaste lydelse 2016:801. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2011:999.

6 Senaste lydelse 2012:371. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort.

7 Senaste lydelse 2005:424. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort.

background image

3

SFS

2020:698

15 b § Avfall får inte spädas ut eller blandas enbart i syfte att uppfylla för-
utsättningar för att få deponeras.

15 c § Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet ge dispens från före-
skrifter om gränsvärden som meddelats med stöd av 15 §.

15 d § Tillsynsmyndigheten ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om
hur många dispenser som getts varje år.

15 e § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om förutsättningar för
dispenser enligt 15 c § och om uppgiftslämnande enligt 15 d §.

29 § Verksamhetsutövaren ska föra ett register med uppgifter om

1. det deponerade avfallets
a) vikt i kilogram,
b) egenskaper,
c) ursprung, och
d) leveransdatum,
2. avfallsproducentens identitet eller, när det är fråga om kommunalt

avfall som transporteras bort av kommunen eller den som kommunen
anlitar, avfallstransportörens identitet, och

3. i vilken del av deponin som avfallet har placerats och i fråga om farligt

avfall ska avfallets exakta placering i deponin registreras.

På begäran av Naturvårdsverket ska verksamhetsutövaren ge verket möj-

lighet att ta del av den information som anges i första stycket.

43 §8 Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken
samt 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

8 Senaste lydelse 2011:34.

;