SFS 2020:699 Förordning om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

SFS2020-699.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för

plastflaskor och metallburkar

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:220) om retursystem
för plastflaskor och metallburkar

dels att 1 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 a och 12 a §§, och närmast

före 10 a och 12 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 § I denna förordning avses med

materialåtervinna avfall: detsamma som i 15 kap. 6 § miljöbalken,
plastflaska: förpackning som är tillverkad av huvudsakligen polymera

material,

metallburk: förpackning som är tillverkad av metall, och
förpackningsavfall: plastflaskor och metallburkar som är avfall enligt

15 kap 1 § miljöbalken.

Uppgifter till Naturvårdsverket
10 a §
Den som driver ett retursystem ska senast den 31 mars varje år till
Naturvårdsverket lämna

1. uppgifter om vilka producenter som är anslutna till systemet med upp-

gift om varje producents person- eller organisationsnummer eller, om sådant
inte finns, producentens skatteregistringsnummer,

2. i fråga om det förpackningsavfall som hanteras av systemet uppgifter

om den mängd som under det närmast föregående kalenderåret har

a) samlats in och behandlats i Sverige,
b) samlats in utanför Sverige och behandlats i Sverige,
c) samlats in i respektive kommun,
d) transporterats till ett annat land inom Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet (EES) för behandling, och

e) exporterats till ett land utanför EES för behandling,
3. uppgifter, i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av

12 a §, som Naturvårdsverket behöver

a) för att rapportera till Europeiska kommissionen i enlighet med 74 §

förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, och

b) för det digitala system för uppgifter om förpackningar och förpack-

ningsavfall som avses i 74 a § förordningen om producentansvar för för-
packningar.

Uppgifter om mängder enligt första stycket ska anges i vikt. Uppgifter

enligt första stycket 2 ska specificeras i förpackningsmaterial. Uppgifter
enligt första stycket 2 a, b, d och e ska specificeras i hur mycket som har

SFS

2020:699

Publicerad
den

1 juli 2020

background image

2

SFS

2020:699

materialåtervunnits, energiåtervunnits, återvunnits på annat sätt eller bort-
skaffats.

12 §1 Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-
synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör
samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken
och 2 kap. 25 § miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.

Bemyndigande
12 a §
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som
ska lämnas enligt 10 a § och hur uppgifterna ska lämnas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.
2. Bestämmelsen i 10 a § tillämpas första gången i fråga om uppgifter som

avser kalenderåret 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:41.

;