SFS 2020:781 Förordning om ändring i förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning

SFS2020-781.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:854) om vidareutbildning i

form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan
utbildning

Utfärdad den 10 september 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:854) om vidareut-
bildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 5 § och 6 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya kapitel, 4 a och 4 b kap., av följande lydel-

se.

1 kap.
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om vidareutbildning i form
av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Förordningen innehåller följande
kapitel:

� inledande bestämmelser (1 kap.),
� allmänna bestämmelser om planer, kurser och samverkan (2 kap.),
� lärotider (3 kap.),
� utbildningens innehåll (4 kap.),
� fjärrundervisning (4 a kap.),
� distansundervisning (4 b kap.),
� behörighet, urval och antagning (5 kap.),
� stödåtgärder (6 kap.),
� betyg (7 kap.),
� rätt att gå om en kurs (8 kap.),
� utbildning för döva och hörselskadade (9 kap.),
� elever (10 kap.),
� statsbidrag (11 kap.), och
� övriga bestämmelser (12 kap.).

2 kap.
5 §
En elevs individuella studieplan ska innehålla uppgifter om

� vilken nationell profil eleven går på och vilka kurser som eleven har

valt,

� om eleven följer en fullständig eller utökad vidareutbildning,
� vilka kurser som ingår i elevens fullständiga vidareutbildning och, om

eleven följer en utökad vidareutbildning, vilka kurser som ligger utanför den
fullständiga vidareutbildningen, och

� om eleven får fjärrundervisning och i så fall i vilken utsträckning.

SFS

2020:781

Publicerad
den

12 september 2020

background image

2

SFS

2020:781

4 a kap.
Inledande föreskrifter
1 §
I 21 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om fjärrundervis-
ning i vissa skolformer.

Begränsningar i användningen av fjärrundervisning
2 §
Fjärrundervisning får användas i kurser i ämnena

� biologi,
� engelska,
� filosofi,
� fysik,
� företagsekonomi,
� geografi,
� grekiska,
� historia,
� juridik,
� kemi,
� latin,
� matematik,
� moderna språk,
� modersmål,
� naturkunskap,
� psykologi,
� religionskunskap,
� samhällskunskap,
� svenska,
� svenska som andraspråk,
� teckenspråk, och
� teknik.
Statens skolverk får meddela föreskrifter om att fjärrundervisning får

användas i kurser i andra ämnen än de som anges i första stycket.

3 § Fjärrundervisning får inte vid någon tidpunkt under ett läsår användas
för mer än 50 procent av elevens respektive skolenhetens undervisningstim-
mar.

Statens skolinspektion får efter ansökan från en huvudman medge att

fjärrundervisning får användas för mer än 50 procent av undervisningstim-
marna vid en skolenhet. Ett sådant medgivande får lämnas för högst ett läsår
åt gången och endast om det finns synnerliga skäl för det.

Begränsningar i utförandet av fjärrundervisning
4 §
En huvudman får inte vid någon tidpunkt under ett läsår utföra uppgif-
ter som avser fjärrundervisning åt en annan huvudman i högre omfattning
än 50 procent av sin vid läsårets början planerade totala kapacitet att erbjuda
undervisningstimmar oavsett undervisningsform.

Dokumentation av fjärrundervisning
5 §
Huvudmannen ska dokumentera ett beslut om att använda fjärrunder-
visning.

background image

3

SFS

2020:781

Anmälningsskyldighet
6 §
Huvudmannen ska till Statens skolinspektion anmäla ett beslut om att
använda fjärrundervisning. Om huvudmannen utför fjärrundervisning åt
någon annan huvudman ska det också anmälas. Skolinspektionen får medde-
la föreskrifter om vad en anmälan ska innehålla.

4 b kap. Distansundervisning
Inledande föreskrifter
1 §
I 22 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om distansunder-
visning i vissa skolformer.

2 § Följande bestämmelser gäller inte för utbildning där distansundervis-
ning används:

� 3 kap. 3 § om skolarbetets förläggning, och
� 3 kap. 5 § andra stycket om undervisningstid.

Ansökan
3 §
En ansökan om godkännande som utförare av utbildning där distans-
undervisning används ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast
den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Ansökan ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet.

4 § Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. vilken utbildning ansökan avser,
2. vid vilken skolenhet utbildningen ska anordnas,
3. hur många platser utbildningen ska omfatta,
4. huruvida utbildningen riktar sig mot någon särskild elevkategori,
5. de grunder för urval bland mottagna sökande till utbildningen som den

sökande avser att tillämpa, om det är fråga om en sådan utbildning som avses
i 22 kap. 13 § skollagen (2010:800),

6. kostnaden för utbildningen, och
7. huruvida den sökande tidigare har utfört utbildning där distansunder-

visning eller liknande undervisning används.

Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om vilka ytterligare upp-

gifter ansökan ska innehålla.

Godkännande
5 §
I 22 kap. 9 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om vad som
krävs för att en sökande ska godkännas som utförare av utbildning där
distansundervisning används. Det ska dessutom krävas att

1. den sökande har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för

utbildningen,

2. utbildningen bedöms tillgodose ett behov hos huvudmän som vill ge

elever särskilt stöd i form av distansundervisning eller, om det är fråga om
en sådan utbildning som avses i 22 kap. 13 § skollagen, bedöms vara efter-
frågad av sådana elever som avses i 22 kap. 8 § samma lag,

3. de grunder för urval bland mottagna sökande till utbildningen som den

sökande avser att tillämpa är godtagbara, om det är fråga om en sådan utbild-
ning som avses i 22 kap. 13 § skollagen, och

4. kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens syf-

te och kostnaden för annan gymnasial utbildning.

background image

4

SFS

2020:781

6 § Ett beslut om godkännande ska innehålla uppgifter om

1. vilken utbildning beslutet avser,
2. vid vilken skolenhet utbildningen ska anordnas,
3. hur många platser utbildningen får omfatta,
4. huruvida utbildningen riktar sig mot någon särskild elevkategori, och
5. de grunder för urval bland mottagna sökande till utbildningen som den

sökande ska tillämpa, om det är fråga om en sådan utbildning som avses i
22 kap. 13 § skollagen (2010:800).

Beslutet ska om möjligt fattas före den 1 oktober kalenderåret innan

utbildningen ska starta.

7 § Den som har godkänts som utförare av utbildning där distansundervis-
ning används ska börja utföra distansundervisningen senast vid början av det
läsår som inleds två år efter godkännandet.

6 kap.
2 §
En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behö-
ver det.

En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin

ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får
ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det
finns särskilda skäl.

Studiehandledning enligt första eller andra stycket får ges i interaktiv

form med informations- och kommunikationsteknik där eleven och studie-
handledaren är åtskilda i rum men inte i tid, om det inte finns någon lämplig
person inom skolenheten som kan ge studiehandledning och huvudmannen
trots upprepade ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan.

1. Denna förordning träder i kraft den 10 oktober 2020.
2. Förordningen tillämpas första gången på utbildning och annan verk-

samhet som påbörjas efter den 30 juni 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)