SFS 2020:785 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

SFS2020-785.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Utfärdad den 10 september 2020

Regeringen föreskriver att 4 a och 15 a §§ förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel1 ska ha följande lydelse.

4 a §2 Tillstånd enligt 6 § första stycket lagen (1992:1300) om krigsmate-
riel behövs inte när det gäller utförsel av krigsmateriel ur landet eller läm-
nande av tekniskt bistånd utanför landet till ett annat EES-land, om

1. krigsmaterielen eller det tekniska biståndet redan omfattas av ett över-

föringstillstånd som har meddelats av ett annat EES-land än Sverige, och

2. materielen eller biståndet endast transiteras genom Sverige.
Tillstånd enligt 6 § första stycket lagen om krigsmateriel behövs inte

heller när det gäller utförsel av krigsmateriel ur landet till ett annat EES-
land, om den som för ut krigsmaterielen är

1. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Kustbevakningen, och mate-

rielen ska användas vid tillfällig tjänstgöring utomlands och därefter återin-
föras i den utsträckning den inte förbrukas,

2. ett utländskt organ, och materielen har förts in till landet för att

användas vid tillfällig tjänstgöring enligt lagen (2000:1219) om
internationellt tullsamarbete, lagen (2017:496) om internationellt polisiärt
samarbete eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624
av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399
och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut
2005/267/EG, eller

3. ett danskt organ, och materielen har förts in till landet enligt

överenskommelsen av den 11 maj 2020 mellan Konungariket Sveriges
regering och Konungariket Danmarks regering i syfte att möjliggöra danska
gränskontroller på tåg över �resund.

Tillstånd enligt 6 § första stycket lagen om krigsmateriel behövs inte

heller när det gäller utförsel av krigsmateriel ur landet eller lämnande av
tekniskt bistånd utanför landet, om den som för ut krigsmaterielen eller
lämnar det tekniska biståndet är

1. Försvarsmakten, och materielen eller det tekniska biståndet ska

användas i enlighet med beslut enligt 1 § lagen (2020:782) om operativt
militärt stöd mellan Sverige och Finland och materielen därefter ska återin-
föras i den utsträckning den inte förbrukas, eller

1 Förordningen omtryckt 1997:690.
2 Senaste lydelse 2020:418.

SFS

2020:785

Publicerad
den

12 september 2020

background image

SFS

2020:785

2

2. en finsk myndighet, och materielen eller det tekniska biståndet har förts

in till landet när stöd har lämnats enligt 2 eller 3 § lagen om operativt militärt
stöd mellan Sverige och Finland.

15 a § 3 Anmälan enligt 15 § första stycket behöver inte göras, om
utförseln enligt vad som anges i utförseltillståndet avser

1. materiel som förs ut för reparation, översyn eller någon annan liknande

åtgärd och som ska återinföras,

2. materiel som efter reparation, översyn eller någon annan liknande

åtgärd åter förs ut,

3. materiel som förs ut för demonstration, lån eller bearbetning och som

ska återinföras, i den utsträckning den inte förbrukas,

4. materiel som efter demonstration, lån eller bearbetning åter förs ut, eller
5. materiel som förs ut efter utbyte eller återsänds efter reklamation eller

felleverans eller av något annat liknande skäl.

Anmälan enligt 15 § första stycket behöver inte heller göras, om utförseln

omfattas av föreskrifterna i 4 a § andra eller tredje stycket.

Bestämmelserna i 15 § tredje stycket och 15 a § första och andra styckena

innebär

inget

undantag

från

deklarationsskyldigheten

enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den
9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen eller från
anmälningsskyldigheten enligt lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Utrikesdepartementet)

3 Senaste lydelse 2017:507.