SFS 2020:788 Förordning om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

SFS2020-788.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

Utfärdad den 10 september 2020

Regeringen föreskriver att 2, 13 och 14 §§ skyddsförordningen (2010:523)
ska ha följande lydelse.

2 § 1 Försvarsmakten får besluta enligt 18 § skyddslagen (2010:305) i
frågor om skyddsobjekt som gäller

1. sådana byggnader, andra anläggningar och områden som anges i 5 § 1

skyddslagen och som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten,
Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets
forskningsinstitut,

2. militära fartyg, luftfartyg, fordon och transporter som anges i 5 § 8

skyddslagen,

3. områden som avses i 5 § 2 och 3 skyddslagen om beslutet inte avser

längre tid än trettio dygn,

4. områden som avses i 5 § 4�7 skyddslagen, och
5. objekt som avses i 6 § andra stycket skyddslagen.

13 §2 Vattenområden som avses i 5 § 7 skyddslagen (2010:305) och som
har beslutats vara skyddsobjekt ska märkas ut på allmänna kartor och på
sjökort av lämplig skala. Försvarsmakten ska verka för att uppgifter om
sådana områden, i nödvändig omfattning, förs in även på andra kartor och
sjökort.

Försvarsmakten ska underrätta Lantmäteriet och Sjöfartsverket när ett

vattenområde har beslutats vara skyddsobjekt med stöd av skyddslagen.

14 § 3 Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av
skyddslagen (2010:305) i fråga om

1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis

om godkännande när det gäller Försvarsmaktens personal,

2. bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller
Totalförsvarets forskningsinstitut samt skyddsobjekt enligt 5 § 2�8
skyddslagen, och

3. utformningen av skyltar.
Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av 4 § första

stycket lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och
Finland.

1 Senaste lydelse 2019:1169.
2 Senaste lydelse 2016:671.
3 Senaste lydelse 2019:1169.

SFS

2929:788

Publicerad
den

12 september 2020

background image

SFS

2020:788

2

Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3 och

andra stycket ska den ge Polismyndigheten och Säkerhetspolisen tillfälle att
yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)