SFS 2020:789 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

SFS2020-789.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

Utfärdad den 10 september 2020

Regeringen föreskriver att 14 kap. 3 § luftfartsförordningen (2010:770) ska
ha följande lydelse.

14 kap.
3 §
1 Försvarsmakten får meddela föreskrifter om

1. utländsk militär luftfarts verksamhet i Sverige som bedrivs inom ramen

för

a) en övning med svenska förband som sker enligt regeringens

medgivande, eller

b) internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet, och
2. finsk militär luftfarts verksamhet i Sverige när stöd lämnas enligt 2 eller

3 § lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland.

Försvarsmakten får också besluta om sådan verksamhet i ett enskilt fall.
I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om utländska

militära luftfartygs tillträde till svenskt område.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:944.

SFS

2020:789

Publicerad
den

12 september 2020