SFS 2020:800 Förordning om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

SFS2020-800.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter

för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Utfärdad den 17 september 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1578) om prov-
avgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

3 § Utrikesdepartementet får i fråga om en utländsk medborgare som
tillhör en främmande stats diplomatiska eller konsulära representation i
Sverige eller medborgarens familjemedlem medge att avgift inte ska betalas
för förarprov för körkort.

Utrikesdepartementet ska fortlöpande till Trafikverket lämna uppgifter

om beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs för
tillämpningen av första stycket.

4 § Om det finns synnerliga skäl, får Trafikverket i andra fall än som sägs
i 3 § medge nedsättning av eller befrielse från en avgift som anges i 2 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser en begäran

om nedsättning eller befrielse från en avgift som har gjorts före ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2020:800

Publicerad
den

19 september 2020