SFS 2020:802 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

SFS2020-802.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:582) om

viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss

smittbärarpenning med anledning av sjukdomen

covid-19, dels ändring i samma förordning

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:582) om viss sjuk-
penning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av
sjukdomen covid-19, som gäller till utgången av september 2020,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till och med utgången av 2020,
dels att 2, 5, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

2 § En försäkrad har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte utöver vad
som anges i 27 kap. 6 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller
delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av viruset som
orsakar sjukdomen covid-19 med anledning av att han eller hon har

1. en cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling,

med undantag för hormonell adjuvant behandling,

2. samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom

(svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk
pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom
med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med kompli-
kationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium
4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling,

3. diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 eller däröver,
4. en neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan

på andningsfunktionen,

5. binjurebarkssvikt,
6. genomgått transplantation med fortgående immunmodulerande be-

handling,

7. immunbristtillstånd såsom svår kombinerad immunbrist (SCID),

sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd
såsom extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med
kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten,
flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig
rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19,
eller

8. kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.
Som villkor för att sjukpenning enligt första stycket ska lämnas gäller att

det av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten framgår att försäk-

SFS

2020:802

Publicerad
den

25 september 2020

background image

2

SFS

2020:802

rade som avses i första stycket behöver avstå från förvärvsarbete utanför
hemmet och att, för den del som ersättning lämnas för,

� den försäkrade inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet,

och

� arbetsgivaren inte har erbjudit den försäkrade andra arbetsuppgifter

inom ramen för anställningen eller det i övrigt inte har gått att anpassa
arbetssituationen på arbetsplatsen, så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt
avstånd kan hållas till andra för att undvika spridning av sjukdomen covid-
19.

5 § En försäkrad har rätt till smittbärarpenning utöver vad som anges i
46 kap. 5 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller delvis
avstår från förvärvsarbete för att undvika att han eller hon smittar en när-
stående med viruset som orsakar sjukdomen covid-19, i de fall den när-
stående

1. uppfyller något av villkoren i 2 § första stycket 1�8 eller är 70 år eller

äldre, och

2. är 18 år eller äldre och är försäkrad enligt bestämmelserna i 4�7 kap.

socialförsäkringsbalken.

För rätt till smittbärarpenning krävs därutöver att
1. villkoren i 2 § andra stycket är uppfyllda, och
2. den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från

förvärvsarbete enligt första stycket har arbetat som personlig assistent i
minst 80 timmar åt en närstående som är beviljad personlig assistans enligt
9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller
åt en närstående som är beviljad assistansersättning enligt 51 kap. socialför-
säkringsbalken, eller

3. den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från

förvärvsarbete enligt första stycket har beviljats närståendepenning enligt
47 kap. socialförsäkringsbalken för vård av den närstående.

Smittbärarpenning enligt första stycket lämnas inte till den som är per-

sonlig assistent för tid när assistansersättning inte lämnas enligt 51 kap. 5 §
socialförsäkringsbalken. Sådan smittbärarpenning lämnas inte heller till en
försäkrad för tid som den närstående får sluten vård vid en vårdinrättning.

14 § I en ansökan om sjukpenning enligt 2 § ska sökanden genom ett
läkarintyg visa att han eller hon uppfyller något av villkoren i 2 § första
stycket 1�8.

I ansökan ska sökanden även lämna uppgifter om att han eller hon inte har

möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och inte har erbjudits andra
arbetsuppgifter inom ramen för anställningen. Uppgifterna ska lämnas på
heder och samvete.

15 § I en ansökan om smittbärarpenning enligt 5 § ska sökanden lämna
uppgifter om att han eller hon inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete
i hemmet och inte har erbjudits andra arbetsuppgifter inom ramen för an-
ställningen. Av ansökan ska det också framgå att den närstående är 18 år
eller äldre och om sådana förhållanden föreligger som enligt 5 § tredje styck-
et innebär att smittbärarpenning inte kan lämnas. Uppgifterna ska lämnas på
heder och samvete.

Om ansökan avser en närstående som inte har fyllt 70 år ska sökanden

genom ett läkarintyg eller läkarutlåtande även visa att den närstående upp-
fyller något av villkoren i 2 § första stycket 1�8.

background image

3

SFS

2020:802

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för sjukpenning i

förebyggande syfte och smittbärarpenning som avser tid från och med den
1 juli 2020 till och med utgången av 2020.

1. Denna förordning träder i kraft den 28 september 2020.
2. Bestämmelserna i 2, 5, 14 och 15 §§ i den nya lydelsen tillämpas dock

för tid från och med den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)