SFS 2020:805 Förordning om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner vid sjukdom

SFS2020-805.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten

att lämna läkarintyg när det gäller vissa

socialförsäkringsförmåner vid sjukdom

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:1051) om skyldig-
heten att lämna läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner vid
sjukdom1

dels att 1 a och 1 b §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2 och 2 a §§ ska ha följande lydelse.

2 §2 I kontroll- eller rehabiliteringssyfte får Försäkringskassan

1. i ett pågående sjukdomsfall ålägga den försäkrade att genom läkarintyg

styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom från och med
en tidigare dag än vad som följer av 27 kap. 25 § första stycket socialförsäk-
ringsbalken, och

2. om särskilda skäl motiverar det, ålägga en försäkrad att vid framtida

sjukdomsfall genom läkarintyg styrka nedsättningen av arbetsförmågan på
grund av sjukdom från och med den första dagen i sjukperioden.

Ett åläggande enligt första stycket 2 får inte avse längre tid än ett år.

2 a §3 I kontroll- eller rehabiliteringssyfte får Försäkringskassan

1. i ett pågående sjukdomsfall ålägga den försäkrade att genom läkarintyg

styrka nedsättningen av förmågan att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering
på grund av sjukdom från och med en tidigare dag än vad som följer av
31 kap. 5 § andra stycket andra meningen socialförsäkringsbalken, och

2. om särskilda skäl motiverar det, ålägga en försäkrad att vid framtida

sjukdomsfall genom läkarintyg styrka nedsättningen av förmågan att delta i
arbetslivsinriktad rehabilitering på grund av sjukdom från och med den
första dag som den försäkrade på grund av sjukdomen är frånvarande från
rehabiliteringen.

Ett åläggande enligt första stycket 2 får inte avse längre tid än den tids-

period under vilken den aktuella rehabiliteringen pågår.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

1 Senaste lydelse av
förordningens rubrik 2020:512
1 a § 2020:196
1 b § 2020:512.
2 Senaste lydelse 2020:196.
3 Senaste lydelse 2020:512.

SFS

2020:805

Publicerad
den

25 september 2020

background image

2

SFS

2020:805

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för skyldigheten att lämna läkar-

intyg om den första dagen i sjukperioden har infallit före ikraftträdandet.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för kravet att lämna läkarintyg

om den första dagen i den 30-dagarsperiod som avses i 31 kap. 5 § andra
stycket första meningen socialförsäkringsbalken har infallit före ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)