SFS 2020:809 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

SFS2020-809.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:634) om

arbetsmarknadspolitiska program

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver att 7 och 30 §§ förordningen (2000:634) om arbets-
marknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

7 §1 En anvisning ska avse verksamhet under en bestämd tidsperiod.
Tidsperioden får vara längst 6 månader.

Dock får anvisningar till
1. arbetsmarknadsutbildning enligt 11 § avse tid till dess målet med

utbildningen uppnåtts,

2. stöd till start av näringsverksamhet enligt 18�19 a §§ avse verksamhet

under en tidsperiod om längst 12 månader, och dessutom förlängas om det
behövs på grund av sjukdom eller på grund av att ett myndighetstillstånd
som behövs för verksamheten har blivit försenat,

3. förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studie-

motiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 avse en tidsperiod om längst
3 månader eller, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, längst 6 månader, och

4. förberedande insatser, i form av kommunal vuxenutbildning enligt

20 kap. skollagen (2010:800) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola
enligt 30 § andra stycket 4, och utbildning på heltid vid universitet eller hög-
skola, inom yrkeshögskolan eller på eftergymnasial nivå inom folkhög-
skolan enligt 30 § andra stycket 5, avse en tidsperiod som motsvarar
sammanlagt längst ett års heltidsstudier.

En sådan bedömning av yrkeskompetens som avses i 14 § andra stycket

får pågå i längst 3 veckor.

30 §2 Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbets-
marknadspolitiska insatser för den som särskilt behöver förbereda sig för ett
annat arbetsmarknadspolitiskt program, utbildning eller arbete.

Insatserna kan bestå av
1. kartläggning, vägledning och rehabilitering,
2. upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,
3. folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte för personer som har

fyllt 16 år och som varken har en gymnasieexamen eller grundläggande
behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå,

1 Senaste lydelse 2020:215.
2 Senaste lydelse 2017:1163.

SFS

2020:809

Publicerad
den

25 september 2020

background image

SFS

2020:809

2

4. kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. skollagen (2010:800), eller

motsvarande utbildning vid folkhögskola, som motsvarar sammanlagt längst
ett års heltidsstudier, och

5. utbildning på heltid vid universitet eller högskola, inom yrkes-

högskolan eller på eftergymnasial nivå inom folkhögskolan, som motsvarar
sammanlagt längst ett års heltidsstudier, för den som deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin.

När en insats har lämnats enligt andra stycket 4 eller 5 under en tidsperiod

som motsvarar sammanlagt längst ett års heltidsstudier får en ny insats enligt
någon av dessa punkter inte lämnas inom tre år.

1. Förordningen träder i kraft den 1 november 2020.
2. För insatser som har lämnats före ikraftträdandet gäller 30 § i den äldre

lydelsen.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)