SFS 2020:810 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

SFS2020-810.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och

utvecklingsgarantin

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

13 §1 Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av
insatserna i programmet till dess att han eller hon

1. påbörjar ett arbete på heltid med eller utan statligt stöd, eller ett arbete

på deltid med särskilt anställningsstöd i form av extratjänst,

2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller

utvecklingsersättning,

3. påbörjar en utbildning på heltid inom kommunal vuxenutbildning på

grundläggande eller gymnasial nivå enligt 20 kap. skollagen (2010:800),
eller motsvarande utbildning på heltid vid folkhögskola, enligt 30 § andra
stycket 4 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
eller en utbildning som avses i 30 § andra stycket 5 den förordningen,

4. påbörjar en frånvaroperiod med föräldrapenningsförmån enligt social-

försäkringsbalken på heltid,

5. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid, eller
6. uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring.

Den som inte längre får ta del av insatserna i programmet ska skrivas ut

ur programmet. Vid en sådan frånvaro enligt första stycket 1, 2, 3 eller 4 som
kan antas vara kortvarig, får Arbetsförmedlingen avvakta med utskrivning till
dess att frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd. Vid frånvaro
enligt första stycket 5 ska utskrivning ske först när frånvaron har varat mer
än 30 kalenderdagar i följd.

�renden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:1158.

SFS

2020:810

Publicerad
den

25 september 2020