SFS 2020:811 Förordning om ändring i förordningen (2020:216) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

SFS2020-811.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:216) om ändring i

förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska

program

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknads-
politiska program i stället för lydelsen enligt förordningen (2020:216) om
ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

7 §1 En anvisning ska avse verksamhet under en bestämd tidsperiod.
Tidsperioden får vara längst 6 månader.

Dock får anvisningar till
1. arbetsmarknadsutbildning enligt 11 § avse tid till dess målet med

utbildningen uppnåtts,

2. stöd till start av näringsverksamhet enligt 18�19 a §§ förlängas, om det

behövs på grund av sjukdom eller på grund av att ett myndighetstillstånd
som behövs för verksamheten har blivit försenat,

3. förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studie-

motiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 avse en tidsperiod om längst
3 månader eller, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, längst 6 månader, och

4. förberedande insatser, i form av kommunal vuxenutbildning enligt

20 kap. skollagen (2010:800) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola
enligt 30 § andra stycket 4, och utbildning på heltid vid universitet eller hög-
skola, inom yrkeshögskolan eller på eftergymnasial nivå inom folkhög-
skolan enligt 30 § andra stycket 5, avse en tidsperiod som motsvarar
sammanlagt längst ett års heltidsstudier.

En sådan bedömning av yrkeskompetens som avses i 14 § andra stycket

får pågå i längst 3 veckor.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:809.

SFS

2020:811

Publicerad
den

25 september 2020