SFS 2020:815 Förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

SFS2020-815.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1462) om

producentansvar för förpackningar

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:1462) om producent-
ansvar för förpackningar

dels att 3 och 72 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 3�13 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

3 §1 Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för att transportera och
behandla avfall finns i 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken. Detta ansvar in-
skränks av denna förordning endast i fråga om avfall som lämnas till någon
som med stöd av denna förordning får samla in avfallet.

72 § En producent ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om namn,
kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer och vilket insamlings-
system som finns för producentens förpackningar.

Producenten ska underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga om de

uppgifter som har lämnats.

3. Bestämmelsen i 42 § tillämpas första gången i fråga om förpackningar

samt varor som är inneslutna i eller skyddas eller presenteras av en förpack-
ning som släpps ut eller tillhandahålls på den svenska marknaden efter ut-
gången av december 2022.

4. Bestämmelserna i 43�51, 59�61, 63�65, 67 §§, 68 § 1 a och 2, 75 och

76 §§ tillämpas första gången i fråga om insamlingssystem som avses att
drivas efter utgången av december 2022.

5. Bestämmelserna i 52�58 §§ tillämpas i fråga om ansökningar om till-

stånd som lämnas in efter utgången av december 2021.

6. Bestämmelsen i 66 § tillämpas första gången i fråga om förpacknings-

avfall som samlas in efter utgången av december 2022.

7. Bestämmelserna i 70 och 71 §§ tillämpas första gången i fråga om in-

formation som ges efter utgången av december 2022.

8. Bestämmelsen i 69 § tillämpas första gången i fråga om uppgifter som

ska lämnas efter utgången av december 2022.

9. Bestämmelserna i 62 § och 68 § 1 b tillämpas första gången i fråga om

uppgifter som avser kalenderåret 2023.

10. Bestämmelserna i 25�27 §§ i den upphävda förordningen

(2006:1273) om producentansvar för förpackningar gäller fortfarande för

1 Senaste lydelse 2020:615.

SFS

2020:815

Publicerad
den

1 oktober 2020

background image

2

SFS

2020:815

förpackningar och varor som är inneslutna i eller skyddas eller presenteras
av en förpackning som tillverkas, säljs eller förs in i Sverige före utgången
av december 2022. Vid tillämpning av dessa bestämmelser ska med produ-
cent avses det som anges i 8 § i denna förordning.

11. Bestämmelsen i 28 § i den upphävda förordningen (2006:1273) om

producentansvar för förpackningar gäller fortfarande för avfall som har upp-
stått före utgången av december 2022. Vid tillämpning av denna bestämmel-
ser ska med producent avses det som anges i 8 § i denna förordning.

12. Bestämmelserna i 29 och 30 §§ i den upphävda förordningen

(2006:1273) om producentansvar för förpackningar gäller fortfarande för
förpackningsavfall som har samlats in före utgången av december 2022. Vid
tillämpning av dessa bestämmelser ska med producent avses det som anges
i 8 § i denna förordning.

13. Bestämmelsen i 31 § 1 i den upphävda förordningen (2006:1273) om

producentansvar för förpackningar gäller fortfarande för uppgifter som av-
ser kalenderåren fram till och med 2022. Vid tillämpning av dessa bestäm-
melser ska med producent avses det som anges i 8 § i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)