SFS 2020:818 Förordning om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

SFS2020-818.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1031) om

producentansvar för läkemedel

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:1031) om producent-
ansvar för läkemedel ska ha följande lydelse.

2 §1 I denna förordning avses med

läkemedel: detsamma som i 2 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315),
producent: den som bedriver detaljhandel med läkemedel med tillstånd

enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

avfall: detsamma som i 15 kap. 1 § miljöbalken, och
farligt avfall: detsamma som i 1 kap. 4 § avfallsförordningen (2020:614).

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:464.

SFS

2020:818

Publicerad
den

1 oktober 2020