SFS 2020:819 Förordning om ändring av miljötillsynsförordningen (2011:13)

SFS2020-819.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver att 3 kap. 11 och 13 §§ miljötillsynsförordningen
(2011:13) ska ha följande lydelse.

3 kap.
11 §
1 Socialstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i frågor om

1. hälsoskydd som rör yrkesmässig hygienisk verksamhet, och
2. tillämpningen av 15 kap. miljöbalken, om frågorna avser hanteringen

av sådant avfall som i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614) beskrivs
som avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller före-
byggande av sjukdomar hos människor

a) där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund

av smittofara och som enligt 2 kap. 3 § avfallsförordningen ska anses vara
farligt avfall (avfallstyp 18 01 03*),

b) i form av kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

och som enligt 2 kap. 3 § avfallsförordningen ska anses vara farligt avfall
(avfallstyp 18 01 06*),

c) i form av cytotoxiska läkemedel och cytostatika som enligt 2 kap. 3 §

avfallsförordningen ska anses vara farligt avfall (avfallstyp 18 01 08*), eller

d) som utgörs av amalgam från tandvård (avfallstyp 18 01 10*).

13 §2 Statens jordbruksverk ska ge tillsynsvägledning i frågor om

1. djurhållande verksamheter och verksamheter inom jordbruks- och träd-

gårdsområdet utom i frågor som omfattas av Kemikalieinspektionens väg-
ledningsområde enligt 6 §,

2. föreskrifter som Statens jordbruksverk har meddelat med stöd av för-

ordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

3. avfall enligt 15 kap. miljöbalken när frågorna avser
a) retursystem i de fall frågorna regleras i förordningen (2005:220) om

retursystem för plastflaskor och metallburkar, eller

b) hantering av sådant avfall som i bilaga 3 till avfallsförordningen

(2020:614) beskrivs som avfall från forskning, diagnos, behandling eller
förebyggande av djursjukdomar där det ställs särskilda krav på insamling
och bortskaffande på grund av smittofara och som enligt 2 kap. 3 § avfalls-
förordningen ska anses vara farligt avfall (avfallstyp 18 02 02*).

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.

1 Senaste lydelse 2016:808.
2 Senaste lydelse 2016:808.

SFS

2020:819

Publicerad
den

1 oktober 2020

background image

2

SFS

2020:819

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)