SFS 2020:820 Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

SFS2020-820.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av

avfall

Utfärdad den 24 september 2020

Regeringen föreskriver1 att det i förordningen (2001:512) om deponering av
avfall ska införas en ny paragraf, 42 a §, och närmast före 42 a § en ny rubrik
av följande lydelse.

Rapportering
42 a §
Naturvårdsverket ska rapportera till Europeiska kommissionen i en-
lighet med direktiv 1999/31/EG.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Jfr Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/850.

SFS

2020:820

Publicerad
den

1 oktober 2020