SFS 2020:821 Förordning om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

SFS2020-821.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till

allmänna samlingslokaler

Utfärdad den 1 oktober 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:1367) om statsbidrag
till allmänna samlingslokaler

dels att 1, 4, 16, 17, 21, 23 och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 5 a, 7 a, 15 a, 15 b, 18 a och

21 a §§, och närmast före 15 a och 15b §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till allmänna
samlingslokaler och i vissa fall till utomhusmiljöer i nära anslutning till
sådana lokaler. Med allmän samlingslokal avses i denna förordning en lokal
som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studie-
verksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller
någon annan liknande verksamhet.

Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.
Bidrag som utgör statligt stöd enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska

unionens funktionssätt får inte lämnas.

4 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas i form av investerings-
bidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag.

Statsbidrag enligt denna förordning får även lämnas i form av organisations-

bidrag för 2020 och 2021 för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av
spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

5 a § Organisationsbidrag får lämnas till

1. sådana föreningar och stiftelser som tillhandahåller allmänna samlings-

lokaler som avses i 5 § tredje stycket, och

2. sådana riksorganisationer som avses i 5 § tredje stycket.

7 a § Boverket ska fördela organisationsbidrag mellan de föreningar,
stiftelser och riksorganisationer som uppfyller förutsättningarna för
organisationsbidrag i denna förordning.

Bestämmelser om organisationsbidrag för att lindra de ekonomiska

konsekvenserna av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen

covid-19
15 a §
Organisationsbidrag får lämnas till

1. en förening eller en stiftelse för dess verksamhet med att tillhandahålla

allmänna samlingslokaler,

SFS

2020:821

Publicerad
den

2 oktober 2020

background image

2

SFS

2020:821

2. en riksorganisation för att bidraget ska komma verksamhet med att

tillhandahålla allmänna samlingslokaler hos föreningar och stiftelser som är
medlemmar i riksorganisationen till del, och

3. en riksorganisation för dess informations- och rådgivningsverksamhet

om allmänna samlingslokaler samt verksamhet i anslutning till ansökningar
om statligt stöd till allmänna samlingslokaler.

Om en riksorganisation får bidrag enligt första stycket 2, får bidrag enligt

första stycket 1 inte lämnas till dess medlemsorganisation.

Bidragets storlek
15 b §
Vid bedömningen av storleken på organisationsbidraget enligt
15 a § första stycket 1 och 2 får Boverket ta hänsyn till

1. antalet allmänna samlingslokaler som organisationen eller riksorganisa-

tionens medlemsorganisationer tillgängliggör och lokalernas storlek,

2. omfattningen av organisationens eller riksorganisationens medlems-

organisationers verksamhet under året före bidragsåret eller året innan det,
och

3. annan offentlig ersättning eller annat bidrag som lämnas till organisa-

tionen eller riksorganisationens medlemsorganisationer för att lindra de
ekonomiska konsekvenserna av spridningen av det virus som orsakar
sjukdomen covid-19.

16 § En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Boverket.

En ansökan om investeringsbidrag ska innehålla en plan för lokalernas

användning. Sökanden ska även lämna en långtidsbudget när Boverket
begär det för prövning av ansökan.

Tillsammans med en ansökan om verksamhetsutvecklingsbidrag enligt

13 § första stycket 1 eller 2 ska sökanden lämna ett yttrande från kommunen
om behovet på orten av att möta eller stimulera ungdomars engagemang
inom kultur- och fritidsområdet. Sökanden ska även lämna en plan för
lokalernas användning när Boverket begär det för prövning av ansökan.

I en ansökan om organisationsbidrag enligt 15a § första stycket 2 ska

riksorganisationen redovisa principer och tillvägagångssätt för hur bidraget
ska komma riksorganisationens medlemsorganisationers verksamhet med
att tillhandahålla allmänna samlingslokaler till del.

17 § Boverkets beslut att bevilja bidrag får förenas med villkor.

Vid ett beslut att bevilja statsbidrag till ett byggnadsprojekt enligt 8 § eller

13 § första stycket 1 ska den sökande utföra projektet inom den tid som
Boverket beslutar och iaktta vad verket i övrigt beslutar om projektets
utförande.

18 a § Organisationsbidrag får betalas ut i sin helhet i samband med
beslutet att bevilja bidrag.

21 §1 Den som har beviljats investeringsbidrag eller verksamhets-
utvecklingsbidrag ska redovisa de åtgärder som genomförts och kostnaderna
för åtgärderna till Boverket senast vid den tidpunkt som verket beslutar.

Den som har beviljats investeringsbidrag eller verksamhetsutvecklings-

bidrag är skyldig att lämna uppgifter till Boverket utöver vad som följer av
första stycket, om verket begär det.

1 Senaste lydelse 2020:607.

background image

3

SFS

2020:821

21 a § Den som har beviljats organisationsbidrag ska lämna en redo-
görelse för vad medlen har använts till och en ekonomisk redovisning till
Boverket senast vid den tidpunkt som verket beslutar.

Den som har beviljats organisationsbidrag är skyldig att lämna uppgifter

till Boverket utöver vad som följer av första stycket, om verket begär det.

23 § Om ett statsbidrag har betalats ut är mottagaren av ett bidrag
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har

förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp,

2. bidraget i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt

belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. lokalen utan medgivande av Boverket upphör att vara en allmän

samlingslokal innan 10 år gått från den dag då ansökan om bidrag enligt 8 §
eller 13 § första stycket 1 gavs in till verket,

4. villkoren för bidraget inte har följts, eller
5. mottagaren inte har lämnat en redovisning som avses i 21 § eller 21 a §

eller har lämnat en redovisning som har väsentliga brister.

26 §2 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om
organisationsbidrag och beslut enligt 19 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 6 oktober 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

2 Senaste lydelse 2018:910.