SFS 2020:822 Förordning om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)

SFS2020-822.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)

Utfärdad den 1 oktober 2020

Regeringen föreskriver1 i fråga om luftkvalitetsförordningen (2010:477)2

dels att 30 a § ska upphöra att gälla,
dels att 2 och 28 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 30 a §, av följande lydelse.

2 § I denna förordning avses med

luftkvalitetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG

av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa, i lydelsen enligt
kommissionens direktiv (EU) 2015/1480, och

direktivet om metaller och PAH i luft: Europaparlamentets och rådets

direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium,
kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften, i lydelsen
enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/1480.

28 §3 Naturvårdsverket ska

1. kontrollera förekomsten av kväveoxider och svaveldioxid enligt 11 och

13 §§ i regional bakgrund i enlighet med artikel 14.2 i och bilaga III A1, och
bilaga III B2 samt bilaga V C till luftkvalitetsdirektivet,

2. kontrollera förekomsten av ozon enligt 15 och 16 §§ i enlighet med

artiklarna 9�11 i och bilaga VII A2 till luftkvalitetsdirektivet,

3. mäta partiklar (PM2,5) enligt 20 § i urban bakgrund i enlighet med

bilaga III, bilaga V B och bilaga XIV A till luftkvalitetsdirektivet,

4. fastställa en nationell nivå för den genomsnittliga exponeringen på be-

folkningen av partiklar (PM2,5) enligt 20 § andra stycket i enlighet med
bilaga XIV A till luftkvalitetsdirektivet,

5. mäta partiklar (PM2,5) i regional bakgrund i enlighet med artikel 6.5 i

luftkvalitetsdirektivet,

6. kontrollera bidraget av bens(a)pyren i luften genom att mäta andra

polycykliska aromatiska kolväten i regional bakgrund i enlighet med artikel
4.8 i direktivet om metaller och PAH i luft,

7. mäta arsenik, kadmium, nickel, gasformigt totalkvicksilver, bens(a)-

pyren och andra polycykliska aromatiska kolväten i regional bakgrund i
enlighet med artikel 4.9 i direktivet om metaller och PAH i luft, och

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och
renare luft i Europa, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/1480.
2 Senaste lydelse av 30 a § 2013:123.
3 Senaste lydelse 2019:1260.

SFS

2020:822

Publicerad
den

2 oktober 2020

background image

2

SFS

2020:822

8. mäta det totala nedfallet av arsenik, kadmium, nickel, kvicksilver,

bens(a)pyren och andra polycykliska aromatiska kolväten i regional bak-
grund i enlighet med artikel 4.9 i direktivet om metaller och PAH i luft.

30 a § Naturvårdsverket ska ansvara för dokumentation och översyn i
enlighet med bilaga III D till luftkvalitetsdirektivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)