SFS 2020:824 Förordning om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

SFS2020-824.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i

grundskolan

Utfärdad den 1 oktober 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § En huvudman för grundskola får anordna försöksverksamhet enligt
denna förordning.

För elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk

med en eller båda vårdnadshavarna får delar av undervisningen i årskurserna
7�9 anordnas på umgängesspråket (tvåspråkig undervisning).

Bestämmelser om tvåspråkig undervisning i grundskolan för elever med

ett annat umgängesspråk än svenska finns även i 9 kap. 12 och 13 §§ skol-
förordningen (2011:185).

2 § Under den sammanlagda tid som en elev får tvåspråkig undervisning
får högst hälften ges på umgängesspråket.

Undervisningen ska planeras så att undervisningen på svenska successivt

ökar under utbildningstiden.

3 § En huvudman som deltar i försöksverksamheten ska kontinuerligt följa
upp och utvärdera verksamheten.

4 § En huvudman som har beslutat att delta i försöksverksamheten ska
anmäla detta till Statens skolinspektion. Anmälan ska innehålla uppgifter
om

1. verksamheten vid den aktuella skolenheten,
2. motiven för att delta i försöksverksamheten,
3. utformningen av försöksverksamheten, och
4. hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2020.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av juni 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2020:824

Publicerad
den

2 oktober 2020