SFS 2020:826 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

SFS2020-826.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om utländska direktinvesteringar

Utfärdad den 1 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll
1 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för gransk-
ning av utländska direktinvesteringar i unionen (EU-förordningen).

Kontaktpunkt
2 §
Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara kontaktpunkt
enligt artikel 11.1 i EU-förordningen.

Föreläggande om att tillhandahålla uppgifter eller handlingar
3 §
Om det behövs för att kontaktpunkten ska få tillgång till uppgifterna i
artikel 9.2 i EU-förordningen, får kontaktpunkten förelägga den utländska
investeraren eller det berörda företaget att tillhandahålla uppgifter eller
handlingar.

Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

4 § Kontaktpunkten får bestämma att ett beslut om föreläggande enligt 3 §
ska gälla omedelbart.

Föreskrifter om verkställighet
5 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om verkställighet
av denna lag.

�verklagande
6 §
Kontaktpunktens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

1 Prop. 2019/20:193, bet. 2020/21:UU3, rskr. 2020/21:13.

SFS

2020:826

Publicerad
den

2 oktober 2020

background image

SFS

2020:826

2

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MIKAEL DAMBERG
(Justitiedepartementet)